БХК изпрати на КПРД алтернативен доклад за България за целите на 92-та сесия на комитета

|

Българският хелзинкски комитет (БХК) изготви алтернативен доклад за България за целите на предстоящата 92-ра сесия на Комитета за премахване на расовата дискриминация. Докладът е резултат от систематичните наблюдения на организацията в сферата на дискриминацията във връзка със  законодателните, съдебните, административните и практическите подобрения в България по отношение на спазването на Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация за периода 2008 – 2016 година.

Българските правозащитници обръщат вниманието на КПРД към участието на расистки и ксенофобски политически партии в изпълнителната власт, както и към институционалния расизъм свързан с миграцията. Докладът засяга още въпроси за дискриминация при упражняването на политическите права на етнически малцинства, незачитането на правото на самоопределение на македонците и погазването на свободата им да се събират и сдружават с мирни цели, принудителното изваждане на роми от единствените им домове, сегрегацията им в образованието и др. 

Като цяло в разглеждания период и по-специално през последните три години е отчетено значително влошаване на изпълнението на стандартите на Конвенцията в България. Това се дължи на комбинация от фактори, най-значителният от които е нарастващото влияние на ултранационалистическите политически партии от нео-тоталитарен тип в страната. Други фактори са влошаването на медийния климат и липсата на реформи в съдебната система и правозащитните институции като цяло.

За положителни могат да се сметнат опитите за прилагането на европейското право относно наказателното преследване на общественото подбуждане към ненавист, дискриминация и насилие на базата на национални, расови, етнически и религиозни причини. Прилагането на тези разпоредби обаче остава сериозен проблем, както при изпълнението на присъдите срещу България в Европейския съд по правата на човека, така и относно въпросите, свързани с етническите и религиозните малцинства.

Изтеглете алтернативния доклад на английски език (PDF)


Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация е приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) с резолюция 2106 А (ХХ) от 21.12.1965 г. Влиза в сила от 04.01.1969 г. в съответствие с член 19 на Конвенцията. Тя утвърждава необходимостта от бързо премахване на расовата дискриминация в целия свят, във всички нейни форми и прояви и от осигуряване на разбиране и зачитане на достойнството на човешката личност.