ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: Комитетът на министрите: България трябва да измени закона, за дагарантира независимостта на наказателното разследванена главния прокурор

|

Правосъдие

На 5 декември 2019 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие междинна резолюция за изпълнението на ключова група дела, С. З. и Колеви срещу България, които БХК и цялата българска общественост, която е загрижена за реформите в българското правосъдие, следи с интерес от години. Междинната резолюция е много остра и отправя призиви, които отиват далеч в изискванията си за законодателни и конституционни изменения.

По-долу следва превод на пълния текст на резолюцията от английски език, осъществен от БХК:

~~~

Междинна резолюция CM/Res(2019)367
Изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека С.З и Колеви срещу България

(Приета от Комитета на министрите на 5 декември 2019 г. на 1362-то заседание)

Комитетът на министрите, действащ при условията на член 46, параграф 2 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, който предвижда, че Комитетът контролира изпълнението на окончателните решения на Европейския съд по правата на човека (наричани по-нататък „ Конвенцията“ и „ Съдът“),

Като взе предвид окончателните решения, предадени от Съда на Комитета по тези дела, сочещи системен проблем с неефективни наказателните разследвания в България и, в допълнение, липсата на гаранции за независимостта на наказателните разследвания относно главния прокурор;

Припомняйки, че през март 2019 г. Комитетът прикани властите да предоставят преди 1 октомври 2019 г. информация за предложения за конкретни мерки в три области, от съществено значение за поддържане на върховенството на закона, а именно гаранции по отношение на образуването на наказателни производства, независимостта на разследванията по отношение на главният прокурор и отстраняването от длъжност на съдии, обвинени в престъпление;

Отбелязвайки със съжаление, що се отнася до засилването на гаранциите за образуване на наказателни производства, че предложенията за общи мерки, представени от властите, не са достатъчно конкретни на този етап;

Отбелязвайки също с дълбока загриженост, че проектозаконът от 14 юни 2019 г. относно разследването на главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд не само не успява да преодолее съществуващите недостатъци, свързани с независимостта и ефективността на разследването относно главния прокурор, но би могъл да затрудни започването на подобно разследване;

Припомняйки, че изпълнението на решението по Колеви не изисква промени в правилата за разследване, насочено към председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, и отбелязва със загриженост, че проектозаконът от 14 юни 2019 г. съдържа разпоредби за автоматично отстраняване от длъжност на тези двама най-висши съдии, което би могло да застраши тяхната независимост;

Подчертавайки значението на тълкуването на Конституцията по начин, който позволява да се преодолеят рисковете за върховенството на закона, включително тези, изтъкнати по делото Колеви, и подчертавайки, че предвидените мерки за гарантиране на йерархична и институционална независимост на всички органи, които контролират или провеждат разследването гарантират също така силна независимост на практика, наред с другото чрез правила, които правят невъзможно главният прокурор да може да повлияе на назначаването или кариерата на лицата, отговорни за неговото/нейното разследване;

Отбелязвайки с интерес, че парламентът прие на първо четене изменения, които изглежда да въвеждат адекватни гаранции срещу отстраняването от длъжност на съдиите като цяло;

Отбелязвайки, че липсата на напредък в горепосочените три ключови сфери, с изключение на горната реформа, свързана с отстраняването от длъжност на съдиите като цяло, може да направи разследването на престъпленията неефективно;

Подчертавайки задължението на всяка държава съгласно член 46, параграф 1 от Конвенцията да спазва окончателните решения на Европейския съд във всеки случай, който я засяга, пълно, ефективно и своевременно;

ИЗТЪКВА значението на полагането на всички възможни усилия за постигане на резултати в продължаващото разследване по делото Колеви;

ПРИЗОВАВА властите да въведат съдебен контрол върху отказите на прокуратурата за образуване на наказателни производства, заедно с мерки за избягване на прекомерното натоварване на съдилищата и прокурорите, и своевременно да предоставят подробна оценка на обхвата и условията, които трябва да има такъв съдебен контрол;

ПРИЗОВАВА властите да въведат сериозни гаранции за институционалната, йерархичната и практическата независимост на всички органи, които контролират или провеждат разследване спрямо главния прокурор във всички ситуации (с изключение на спешни действия по разследването) и на всички етапи на производството, включително предварителните проверки;

ПРИЗОВАВА властите да изготвят незабавно нови законодателни предложения, гарантиращи независимостта и ефективността на разследването спрямо главния прокурор или, в случай че се установят непреодолими конституционни пречки, да предложат необходимите изменения в Конституцията;

ПРИЗОВАВА властите да преразгледат предложенията за освобождаване от длъжност на председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, предвидени в проектозакона от 14 юни 2019 г.;

ПРИЗОВАВА ги да приемат изменения, отменящи възможността за автоматично отстраняване от длъжност на съдии по искане на главния прокурор;

РЕШАВА да възобнови разглеждането на тази група дела на заседанието си през юни 2020 г.

~~~

„Българските власти неоправдано дълго проточиха изпълнението на тази група решения на ЕСПЧ в интерес на прокуратурата и лично на главния прокурор“, заяви Красимир Кънев, председател на БХК. „Неправителствени организации и други професионалисти, загрижени за истинската реформа на българското правосъдие, отдавна настояват за измененията, които се съдържат в междинната резолюция на Комитета на министрите. Сега те трябва да предприемат бързи законодателни и конституционни реформи, за да отговорят на нейните изисквания“, заяви още той. ♦