Делото „Анелия Дудина срещу НАПОО“ получи справедливо решение

| Обектив,

РЕШЕНИЕ №83
гр. София, 01.04.2013 г.

Комисия за защита от дискриминация на Република България - ПЕТИ специализиран постоянен заседателен състав, определен на основание Заповед № 447 от 06.08.2012 г. на Председателя на КЗД и Протокол вх. № 12-11-1005 от 23.08.2012 г., състоящ се от следните членове на Комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Мусорлиев,
ЧЛЕНОВЕ: София Йовчева,
Кемал Еюп,

изслуша доклада на София Йовчева, определена на основание Заповед № 675 от 09.11.2012 г. за заместващ докладчика по преписка № 352/2011 г. по описа на Комисията за защита от дискриминация и установи следното:

Производството по преписка № 352/2011 г. пред Комисията за защита от дискриминация е образувано по реда на чл. 50, т. 1 от ЗЗДискр. с Разпореждане № 854 от 22.12.2011 г. на Председателя на КЗД за дискриминация по признак „увреждане” и нарушение на чл. 5 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) в хипотезата -„поддържане на архитектурна среда, която затруднява достъпа на липа с увреждания” по жалба с вх. № 44-00-4190/05.12.2011 г. на Анелиа Здравкова Дудина от гр. Самоков срещу Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на Република България, в качеството й на юридическо лице - работодател, представлявана от нейния председател Деян Георгиев Пушкаров.

Предвид оплакванията за дискриминация по посочения признак преписка № 352/2011 г. е разпределена за разглеждане на ПЕТИ постоянен заседателен състав, специализиран по признаци увреждане, възраст, сексуална ориентация и семейно положение.

Жалбата съставлява годно основание по чл. 50, т. 1 от ЗЗДискр. за образуване на производство. В нея Анелиа Здравкова Дудина посочва, че като бакалавър по психология, магистър по юридическа психология и регистрирана безработна е кандидатствала през юни 2011 г. по програма „Старт на кариерата” и в съответствие с одобрените от Министерство на труда и социалната политика процедури на финансираната от държавния бюджет програма е одобрена от Агенцията по заетостта за интервю на три от предлаганите работни места. Поради затрудненията си в придвижването е приложила към документите и експертно решение на ТЕЛК, копие от което се прилага и от него е видно, че ТЕЛК установява: „работоспособна”, при водеща диагноза: ДЦП, наличие на 100% ТНР и нужда от постоянна чужда помощ.

При провеждането на втория етап от подбора - интервюто от комисията на работодателя, жалбоподателката твърди, че е попитала дали увреждането й е проблем за изпълнение на служебните задължения, но получила отговор, че работният процес винаги може да бъде пригоден така, че това да не бъде проблем за нея.

След интервюто жалбоподателката Дудина била класирана на второ място в подбора. Кандидатът, който бил класиран на първо място в подбора за работа в Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) обаче, предпочел друга институция и според правилата на програмата, класираният на второ място автоматично трябвало да бъде назначен от работодателя. Информацията за тази промяна в класирането е била публикувана в интернет страницата на Агенция по заетостта, а Дудина получила насочващо писмо до НАПОО от Бюрото по труда, за да сключи след приключената процедурата на подбор трудов договор с работодателя НАПОО.

При предоставянето на това писмо на работодателя Дудина контактувала с Мария Каменова - главен секретар на НАПОО. Каменова обяснила, че служителката, която отговаря за обработка на документите отсъства в момента, но не е проблем те да бъдат оформени по-късно. Жалбоподателката била поканена в кабинета на главния секретар и след проведен разговор Каменова й показала стаята, в която щяла да работи, уточнено било работното време и получаването на ключове за нея, запозната била с новите й колеги. Каменова наредила на един от служителите да започне да обучава жалбоподателката, като за целта й е дадена парола от вътрешната информационна система и започнало запознаване с естеството на работата, която трябвало да извършва занапред.

Тъй като работното място се намирало на 5-тия етаж, а в сградата нямало асансьор жалбоподателката посочва, че Договорихме и за това дали стълбите няма да бъдат проблем за мен, но моят отговор беше категоричен, че няма да бъде, тъй като аз отивам на работа и си тръгвам с придружител, а докато тече работният процес няма да ми се налага излизане от сградата. ... Работните условия ми харесаха и най-вече това, че тоалетната се намираше точно до „моята” стая - т.е. аз можех да се придвижвам сама, без чужда помощ до там, което ме правеше независима в това отношение и беше важно за мен. Въпреки, че заявих, че придвижването ми до тоалетната ще бъде безпроблемно, Мария Каменова ме помоли да демонстрирам как отивам до тоалетната и се връщам от там, за да бъде спокойна, че се справям. Показах й, че се справям без никакви затруднения”.

Според текста на жалбата, около 13 ч. служителката, която отговаряла за оформяне на документацията приела насочващото писмо за назначаването на Анелиа Дудина на работа и заявила, че едва след приемане и оформяне на документите и сключването на трудов договор може да започне работа. „С това”, посочва Дудина, „първият ми опознавателен и обучителен работен ден приключиВсички тези действия се развили между 9:00 и 14:00 ч. на 10.10.2011 г. и когато жалбоподателката си тръгнала получила „уверение, че най-късно до 01.11.2011 г. от НАПОО ще се свържат с мен, за да бъда назначена на работа при тях”.

По-нататък Дудина посочва: „Вместо това, на 27.10.2011 г. получих обаждане по телефона от служителка на Агенция по заетостта, която ми каза, че при тях е пристигнало писмо от НАПОО с печат и подпис на председателя на НАПОО - Деян Георгиев Пушкаров, в което те отказват да ме назначат на работа, тъй като се притесняват, че не могат да осигурят необходимите за мен условияСпоред дадените обяснения от служителката на Агенция по заетостта на жалбоподателката отказът на работодателя бил свързан с липсата на асансьор и достъпни тоалетни на работното място.

Въпреки това писмо обаче на 15.11.2011 г. от НАПОО се свързали с жалбоподателката по телефона и поискали съгласието й за оформяне на трудов договор. Жалбоподателката Дудина поискала отново обяснение за причините, поради които е написано писмото до Агенция по заетостта с отказа за назначаване. Заявила, че е обидена от факуа, че въпреки уговорката за назначаването й до 01.11.2011 г., никой от НАПОО не осъществил личен контакт с нея и обяснила, че е загубила желание за сключване на договор, щом в тази институция има хора, които не желаят да работи там. Впоследствие служителка на Агенция по заетостта отново уведомила жалбоподателката по молба на НАПОО, че вече може да бъде назначена на работа и няма никакви пречки за това, но Дудина, заявява, че е преценила за неуместно да приеме предложението като посочва в края на жалбата си: „Зададох си логичния въпрос - какво може да се е променило - нито моето състояние е различно, нито НАПОО е направило по-достъпна работната си среда”.

След това хронологическо изложение жалбоподателката декларира, че счита, „че изложените по-горе обстоятелства създават пряка причинна връзка между увреждането ми и затруднението да започна работа, въпреки, че съм спечелила конкурса за това” и моли Комисията да установи дали е налице дискриминация по признак „увреждане”, а в случай, че бъде установено нарушение желае да бъде потърсена отговорност от НАПОО за действията на неговите служители.

Към жалбата са приложени Таблица с окончателно класиране на кандидатите по програма „Старт на кариерата” - списък на класираните младежи за работни места по квота 1 -списък на класираните младежи за работни места в Национална агенция за професионално образование и обучение от http://www.az.government.bg/Proiects/Prog/Mladeii/FrameMladeji.htm, копие от Експертно решение на ТЕЛК № 0250/012 от 19.01.2004 г. и Декларация по чл. 6, ал. 2, т. 2 от ППКЗД.

С цел пълното и всестранно установяване на фактите по преписката и на основание чл. 55 и чл. 56 от ЗЗДискр. от посочената ответна страна - Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на Република България е изискано становище по подадената жалба от Анелия Здравкова Дудина.

Председателят на Национална агенция за професионално образование и обучение Деян Пушкаров представя в срок поисканото становище, в т. 1 на което посочва: категорично заявяваме, че нито за миг срещу г-ца Анелия Дудина не е проявена пряка или непряка форма на дискриминация, нито унизително отношение към нейната личност във връзка със специфичните потребности, които има”. Освен това допълва, че „ ... на

10.10.2011 г. тя е посрещната изключително „любезно” от г-жа Мария Каменова - гл. секретар на НАПОО ... настанена и е запозната с работното място, за което кандидатства”.

Макар, че както при първоначално проведеното интервю, така и на 10.10.2011 г. Дудина „е завявала, че стълбите до 5-тия етаж „няма да бъдат проблем” Пушкаров посочва, че НАПОО, като работодател, „който знае своите задължения във връзка с чл. 16 от Закона за дискриминацията, относно приспособяване на работното място към нуждите на лица с увреждания при тяхното наемане, се обръща към Агенция по заетостта с писмо с изх. № 786/12.10.2011г. (приложено към преписката).” Според твърденията на председателя на НАПОО с това писмо „НАПОО още веднъж изразява своето желание да наеме жалбоподателката, ... и моли за „съдействие” за разрешаване на казуса „по най-благоприятен начин както за г-ца Дудина, така и за НАПОО".

В становището се пояснява, че сградата на Националната агенция е публична държавна собственост и в нея никога не е имало и няма асансьор, но след като Дудина изразила желание да работи в НАПОО, Деян Пушкаров провел „няколко срещи със специалисти конструктори за възможността за монтаж на рампа, така че лицето само и без придружител да ползва санитарните възли на етажа”. Тъй като отговорността за приспособяване на средата е на работодателя е потърсено и съдействие от Агенция по заетостта, но се подчертава в становището, че „В нито едно писмо или разговор не сме изразили желание да не наемаме г-ца Дудина на позицията, за която е кандидатствала”.

Според председателя Пушкаров, този факт се потвърждавал и от отправената покана за сключване на трудов договор, което се признавало от жалбоподателката, а освен това „От така изложените факти и обстоятелства не става ясно с какви точно действия или бездействие НАПОО е проявила форма на дискрилшнация спрямо г-ца Дудина”.

От цялостния текст на становището може да се направи извод, че работодателят отхвърля оплакванията в жалбата за дискриминация по признак „увреждане”.

Към становището са приложени писмо до Агенция по заетостта с изх. № 786/12.10.2011 г. и писмо до МОМН за заявени работни места с класиране на кандидатите с изх. № 657/03.09.2011 г.

На страните са изпратени уведомления, че проучването по преписката е приключило и им е дадена възможност да се запознаят със събраните материали.

След приключване на проучването в деловодството на КЗД са регистрирани с вх. № 11-00-207 от 19.06.2012 г. допълнително представени доказателства от Председателя на НАПОО Деян Пушкаров, описани в придружителното писмо с изх. № 648/19.06.2012 г. на НАПОО.

В първото открито заседание по преписката, проведено на 28.06.2012 г. жалбоподателката Анелиа Здравкова Дудина, редовно призована, се явява лично, а Деян Георгиев Пушкаров, редовно призован в лично качество и в качеството си на представляващ юридическото лице работодател Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерски съвет на Република България, не се явява и лично не се представлява в лично качество, а в качеството на процесуален представител на НАПОО се явява в заседанието адвокат Недялка Тошкова Николова, с приложено редовно пълномощно. Председателят на състава е предложил в съответствие с чл. 62 от ЗЗДискр. провеждането на помирителна процедура, което е прието от страните и поради това съставът е определил 10 дневен срок за представянето на писмено споразумение. В определения срок, а и по-късно, споразумение не е представено и заради това е насрочено следващото открито заседание за разглеждане на преписката по същество.

В откритото заседание, проведено на 13.11.2012 г. жалбоподателката Анелиа Дудина, редовно призована, се явява лично, а Деян Пушкаров, редовно призован в лично качество и в качеството си на представляващ юридическото лице работодател НАПОО, не се явява лично и не се представлява в лично качество, а в качеството на процесуален представител на НАПОО се явява в заседанието адвокат Недялка Тошкова Николова, с приложено пълномощно. Председателят на състава е дал ход по същество и страните са запознати с доклада заключение. Не се правят нови доказателствени искания, поддържат се изразените в хода на проучването становища. Анелиа Дудина посочва, че би била удовлетворена в морално отношение от едно признание на работодателя, че е проявена дискриминация спрямо нея, но не е постигнато такова споразумение, защото НАПОО считат, че няма проявена дискриминация. Жалбоподателката поддържа, че жалбата й не е свързана с недостъпна среда, както е посочено в разпореждането за образуване на преписката, а с отказа на работодателя за назначаването й. Процесуалният представител на ответната страна НАПОО твърди, че жалбата не е уточнена с оглед на конкретно посочен акт - било действие или бездействие, с което жалбоподателката да твърди, че НАПОО е извършила спрямо нея дискриминация. Адвокат Тошкова заявява, че председателят Пушкаров не е отказвал да назначи госпожица Анелия Дудина на предложеното работно място и такава готовност е била изразена както в последващите разговори, така и при опита да бъде постигнато споразумение.

Процесуалният представител поддържа, че Дудина сама изтъква факта, че нейната жалба не е насочена към архитектурната среда. Освен това е видно от представените документи, че Деян Пушкаров е предприел действия с оглед приспособяване на работното място като е извършена реконструкция на съществуващите санитарни помещения, с което според адв. Тошкова е изпълнено условието на чл. 16 от ЗЗДискр. При тези факти обаче не ставало ясно „с кое конкретно действие или бездействие НАПОО е проявила каквато и да е форма на дискриминация” и счита за необходимо изясняването им „с оглед предприемане на защитни процесуални действия от страна на агенцията”.

Пояснява, че в хипотезата на поддържане на архитектурна среда, която затруднява достъпът на лица с увреждания НАПОО като работодател е изпълнил задълженията си по чл. 16 от ЗЗДискр. Доколкото е видно от представените доказателства, че сградата е собственост на Министерството на образованието, младежта и науката, а НАПОО е само ползвател, моли в случай, че оплакването е във връзка с поддържането на архитектурната среда да бъде допуснат като „съответник Министерството на образованието, младежта и науката ... с оглед на отговорностите на собственика на сградата”.

По така поставените въпроси председателят на състава цитира жалбата и пояснява, че в нея няма твърдения за недостъпна среда, но предлогът, поради който не е бил сключен трудовият договор, е бил, че жалбоподателката ще бъде затруднена от средата, което според нея е само предлог без да е действителното положение на нещата, което се потвърждава напълно от жалбоподателката Дудина.

След поясненията по повод предмета на преписката адвокат Тошкова пледира, че според нея „няма отказ от сключването на трудов договор между НАПОО, господин Деян Пушкаров, който представлява агенцията и госпожица Дудина. Винаги е изтъквана готовността да бъде сключван такъв договор. Няма отказ от пораждането на такова правоотношение и считам, че в този смисъл жалбата е неоснователна и недоказана.”

ПЕТИ специализиран постоянен заседателен състав, след като се запозна със събраните материали по преписката приема за установено, че в съответствие с одобрените от Министерство на труда и социалната политика процедури на финансираната от държавния бюджет програма „Старт на кариерата” жалбоподателката Дудина е одобрена от Агенцията по заетостта за интервю за предлаганите работни места, за които имала право да кандидатства. Поради затрудненията си в придвижването жалбоподателката твърди, че приложила към документите и експертно решение на ТЕЛК, от което било видно, че е „работоспособна”, при водеща диагноза ДЦП, наличие на 100% ТНР и нужда от постоянна чужда помощ. Този факт не се отрича от ответната по преписката страна, а от приложената кореспонденция става ясно, че на представителите на работодателя е станало известно за наличието увреждане още по време на провеждането на интервю с кандидатите.

Нито при кандидатстването, нито при интервюто, а и при класирането на кандидатите за заемането на работното място в НАПОО претенции по отношение на жалбоподателката Дудина във връзка с увреждането не са повдигани. Напротив, с писмо изх. № 657/03.09.2011 г. председателят на НАПОО Пушкаров уведомил МОМН за класирането на кандидатите за заявени работни места.

Не се спори между страните, че на интервюто Дудина била класирана на второ място в подбора, а кандидатът класиран на първо място предпочел друга институция. Информацията за тази промяна в класирането е била публикувана в интернет страницата на Агенция по заетостта, а според правилата на програмата, класираният на второ място автоматично трябвало да бъде назначен от работодателя. Дудина получила насочващо писмо от Бюрото по труда до НАПОО, за да сключи след приключената процедурата на подбор трудов договор и го представила на работодателя на 10.10.2011 г.

Не се спори между страните, че на 10.10.2011 г. Дудина се е явила в НАПОО, че е провела разговори с главния секретар Каменова и че е представила документи за сключване на трудов договор. Според жалбоподателката е поет ангажимент от страна на НАПОО това да стане до 01.11.2011 г., но договор не е сключен на тази дата.

На 27.10.2011 г. жалбоподателката получила информация по телефона от служителка на Агенция по заетостта, „че при тях е пристигнало писмо от НАПОО с печат и подпис на председателя на НАПОО - Деян Георгиев Пушкаров, в което те отказват да ме назначат на работа, тъй като се притесняват, че не могат да осигурят необходимите за мен условия”. Според дадените обяснения от служителката отказът на работодателя бил свързан с липсата на асансьор и достъпни тоалетни на работното място. Тези обстоятелства, описани в жалбата на Дудина кореспондират с приложената кореспонденция на председателя на НАПОО с Агенция по заетостта.

При отправена покана от НАПОО на 15.11.2011 г. за сключване на трудов договор, а и по-кьсно чрез Агенция по заетостта жалбоподателката обяснила, че е загубила желание за сключване на договор, щом в тази институция има хора, които не желаят да работи там.

Видно от приложените от ответната страна документи е, че помещенията на работодателя се намират на 5 етаж на сградата, която не е негова собственост, предоставени са за ползване от МОМН, а до тях няма изградена достьпна архитектурна среда, както и достъпни сервизни помещения за хора с увреждания.

От представените Доклад на главен секретар Каменова с вх. № 1563/11.10.2011 г. и приложения Протокол за работна среща с представител на фирма „Академично строителство 98” АД от 11.10.2011 г. става ясно, че на следващия ден работодателят е получил информация за техническите изисквания за достъпност на работните помещения. Предвид липсата на архитектурни планове и високата цена за изграждане на достьпна среда на работодателя е предложено мерките да се ограничат до монтиране на ръкохватки на определени места в тоалетните, което нямало да затрудни финансово агенцията. Данни за реализирането на тези планове не са представени по преписката.

На следващия ден - 12.10.2011 г. председателят на НАПОО Деян Пушкаров изпраща с изх. № 786 от същата дата писмо до Агенция по заетостта. В него Пушкаров посочва между другото: „Г-ца Дудина има специфични потребности, свързани със затруднено придвижване. На проведеното интервю тя е споделила, че нейният приятел ще я подпомага в придвижването й до 5-тия етаж, макар, че липсата на асансьор прави твърде трудно изкачването на стълбите. НАПОО се помещава в сграда, собственост на МОМН, на пети етаж, без асансьор и без осигурени условия за достъп до работните помещения, зали и сервизни помещения, подходящи за хора със специални потребности.

На разговора, проведен в понеделник, 10.11.2011 г., с г-ца Дудина, тя сподели, че има нужда от човек, който да я заведе до тоалетната. Потребността от такава помощ не е споделена при проведеното интервю. Агенцията има твърде ограничен административен капацитет и не разполага с обучен персонал за работа с хора с увреждания, които в рамките на работния ден да заместват приятеля й.

Ръководството на НАПОО оценява достойнствата на кандидата и не подлага на съмнение нейните професионални качества, организационни умения и компетенции и интелигентност. В същото време отчита невъзможността, като институция, да осигури подходящите условия за достъп до работа на този млад и интелигентен човек, условия които той заслужава. Още повече, че продължителността на програмата е 9 месеца.

В тази връзка, моля да бъде преразгледан възникналия казус и АЗ да ни съдейства за разрешаването му по най-благоприятния начин, както за г-ца Дудина, така и за служителите от НАПОО, като ръководството на Агенцията не се дистанцира от проблема и ще съдейства в максимална степен за неговото решаване според компетентността и възможностите см!”

Именно това писмо на председателя на НАПОО Деян Пушкаров е станало причина служител от Агенция по заетостта да уведоми жалбоподателката Дудина, че работодателят не желае да сключи договор с нея поради липса на достьпна архитектурна среда за хора с увреждания.

В контекста на жалбата ПЕТИ специализиран постоянен заседателен състав счита за необходимо да отбележи, че чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. забранява извършването на пряка или непряка дискриминация, а по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр. пряката дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства. За гарантирането на принципа на равното третиране и недопускане на дискриминация при упражняване правото на труд и по-специално при достъпа до заетост законодателят е регламентирал с чл. 12, ал. 1 от ЗЗДискр., че при обявяване на свободно работно място работодателят няма право да поставя изисквания, свързани с признаците по чл. 4, ал. 1 от закона, освен в случаите по чл. 7 от ЗЗДискр. Наред със забраната в ал.' 2 за събиране от работодателя на информация по защитените от закона признаци с ал. 4 на чл. 12 ЗЗДискр. се регламентира, че работодателят няма право да откаже да наеме на работа или да наеме при по-неблагоприятни условия лице на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, освен в случаите по чл. 7.

Веднага следва да се отбележи, че не са ангажирани доказателства от работодателя за наличие на ограничения по признак „увреждане” за заемането на процесното работно място в НАПОО, в съответствие с чл. 12, ал. 1 и чл. 7 от ЗЗДискр. Такива ограничения не са споменати нито при кандидатстването, нито при интервюто, нито при класирането на кандидатите за заемането на работното място. Не са посочени ограничения за заемането на работното място от хора с увреждания и при посещението на работното място от жалбоподателката на 10.10.2011 г. в НАПОО. Напротив, жалбоподателката сама заявява, че няма пречки да изпълнява задълженията си на процесното работно място (свързано с работа на компютър, според обясненията й), има желание за това, а липсата на достъпна архитектурна среда е готова да преодолява сама, като за това не иска помощ от страна на работодателя.

При така установените обстоятелства ПЕТИ специализиран постоянен заседателен състав приема, че жалбоподателката Анелиа Здравкова Дудина в съответствие с разпоредбата на чл. 9 от ЗЗДискр. е доказала факти, от които може да се направи основателен извод, че е налице дискриминация на основата на признак „увреждане” при достъпа до заетост, поради което ответната страна трябва да докаже, че правото на равно третиране не е нарушено.

В хода на производството конституираният като ответна страна в лично качество председател на НАПОО Деян Пушкаров, а така също и като представляващ ЮЛ-работодател ата твърди, че „нито за миг срещу г-ца Анелия Дудина не е проявена пряка или непряка форма на дискриминация, нито унизително отношение към нейната личност във връзка със специфичните потребности, които има'\ Според неговото първоначално становище, направеното изявление от НАПОО към Агенция по заетостта с писмо с изх. № 786/12.10.2011г. е поради познаването от работодателя на задълженията по чл. 16 от ЗЗДискр. за приспособяване на работното място към нуждите на лица с увреждания при тяхното наемане. Поддържа се, че „в писмото НАПОО още веднъж изразява своето желание да наеме жалбоподателката, като дава висока оценка на нейните професионални качества и моли за „съдействие” за разрешаване на казуса „по най- благоприятен начин както за г-ца Дудина, така и за НАПОО ”.”

Допълнително в откритите заседания процесуалният представител на ответната страна адв. Тошкова заявява, че „няма отказ от сключването на трудов договор между НАПОО, господин Деян Пушкаров, който представлява агенцията и госпожица Дудина. Винаги е изтъквана готовността да бъде сключван такъв договор”. В заключение тя допълва: „Няма отказ от пораждането на такова правоотношение и считам, че в този смисъл жалбата е неоснователна и недоказана”.

ПЕТИ специализиран постоянен заседателен състав, след като се запозна с представените от ответната страна доказателства счита, че същите не дават обяснение за това защо в продължение на повече от месец с класирания кандидат Дудина не е сключен трудов договор от НАПОО. Поддържаното твърдение от работодателя за пречки във връзка с чл. 16 от ЗЗДискр. решаващият състав приема за неубедително. Това е така защото е налице заявление на жалбоподателката, че ще преодолява липсата на достъпна архитектурна среда с чужда помощ и това няма да представлява пречка за извършването на работата по бъдещия трудов договор от една страна. От друга страна не става ясно след като няма промяна в достъпността след 15.11.2011 г., какво е накарало работодателя да заеме обратната позиция и вече да твърди, че е възможно назначаването на трудов договор. Противно на заявлението на жалбоподателката, че ще преодолява липсващата достъпност до работното място с помощта на своя приятел, а по време на работа ще се справя сама, пред Агенцията по заетостта председателят на НАПОО свързва отказът за назначаването на Дудина с „твърде ограничен административен капацитет” и липсата на „обучен персонал за работа с хора с увреждания, които в рамките на работния ден да заместват приятеля й”.

И най-сетне, в изпратеното до Агенцията по заетостта писмо председателят на НАПОО Деян Пушкаров ясно заявява, че работодателят „ ... отчита невъзможността. като институция. да осигури подходящите условия за достъп до работа на този млад и интелигентен човек, условия които той заслужава. Още повече, че продължителността на програмата е 9 месеца.” и затова иска „ ... да бъде преразгледан възникналия казус”, което в конкретния случай очевидно няма за цел реализирането на правото на Дудина за сключване на трудов договор, в съответствие с условията на програмата „Старт на кариерата”.

Предвид гореизложеното ПЕТИ специализиран постоянен заседателен състав, след като се запозна с всички събрани доказателства по преписката и като ги обсъди поотделно и в тяхната съвкупност приема за установено, че председателят на НАПОО Деян Пушкаров с изпращането на писмо с изх. № 786/12.10.2011 г. до Агенцията по заетостта, в което е посочил увреждането на Анелиа Здравкова Дудина като пречка за сключването на трудов договор по програмата „Старт на кариерата”, е възпрепятствал достъпа до заетост на жалбоподателката и е извършил нарушение на чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр. във вр. с чл. 12, ал. 4 от ЗЗДискр., представляващо пряка дискриминация на основата на признак „увреждане”.

За установеното нарушение по чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр. във вр. с чл. 12, ал. 4 от ЗЗДискр., представляващо пряка дискриминация по признак „увреждане”, извършено от представляващия работодателя НАПОО решаващият състав счита за необходимо на основание чл. 78, ал. 1 от ЗЗДискр. да бъде наложена глоба председателя на Национална агенция за професионално образование и обучение Деян Георгиев Пушкаров в размер на 250 (двеста и петдесет) лв., тъй като с нарушението е ограничен достъпа до заетост на засегнатото лице Анелиа Здравкова Дудина и тя, като лице от рискова група е поставен в значително по-неблагопрятно положение, отколкото намиращите се при сравними сходни обстоятелства лица без увреждания.

С цел предотвратяване на бъдещи нарушения като гореустановеното и на основание чл. 47, т. 6 от ЗЗДискр. решаващият състав счита за необходимо да бъде дадена препоръка на председателя на Национална агенция за професионално образование и обучение Деян Георгиев Пушкаров, в качеството му на представляващ работодателя, да предприеме мерки за недопускане на пряка и непряка дискриминация при възникването и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения с работниците и служителите на агенцията.

Воден от гореизложеното ПЕТИ специализиран постоянен заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация на основание чл. 65, ал. 3 от ЗЗДискр.

РЕШИ:

УСТАНОВЯВА, че с изпращането на писмо с изх. № 786/12.10.2011 г. до Агенцията по заетостта, в което е посочил увреждането на Анелиа Здравкова Дудина като пречка за сключването на трудов договор по програмата „Старт на кариерата”, председателят на НАПОО Деян Пушкаров, като е възпрепятствал достъпа до заетост на жалбоподателката е извършил нарушение на чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр. във вр. с чл. 12, ал. 4 от ЗЗДискр., представляващо пряка дискриминация на основата на признак „увреждане”.

За установеното нарушение по чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр. във вр. с чл. 12, ал. 4 от ЗЗДискр., представляващо пряка дискриминация по признак „увреждане”, извършено от представляващия работодателя НАЛАГА ГЛОБА на основание чл. 78, ал. 1 от ЗЗДискр. в размер на 250 (двеста и петдесет) лв. на председателя на Национална агенция за професионално образование и обучение Деян Георгиев Пушкаров, тъй като с нарушението е ограничен достъпа до заетост на засегнатото лице Анелиа Здравкова Дудина и тя, като лице от рискова група е поставена в значително по-неблагоприятно положение, отколкото намиращите се при сравними сходни обстоятелства лица без увреждания.

С цел предотвратяване на бъдещи нарушения като гореустановеното и на основание чл. 47, т. 6 от ЗЗДискр. ДАВА ПРЕПОРЪКА на председателя на Национална агенция за професионално образование и обучение Деян Георгиев Пушкаров, в качеството му на представляващ работодателя, да предприеме мерки за недопускане на пряка и непряка дискриминация при възникването на служебните и трудовите правоотношения с работниците и служителите на агенцията.

Настоящото решение да бъде изпратено на заинтересуваните страни!

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Административен съд -София - град, чрез Комисията за защита от дискриминация, по, реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 (четиринадесет) дневен срок от Получаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Мусорлиев

Изтегли сканиран текст на решението.