Бежанци и мигранти

Проблемът те засяга?

Можеш да помогнеш за разрешаването му.

През 2011 година правните гаранции и практическите възможности за упражняване правото на убежище и международна закрила в България останаха на изключително ниско ниво. Правителството не съумя да изпълни поетите си международни задължения да предоставя адекватна закрила на лицата, нуждаещи се от нея, съгласно член 27 от Конституцията и член 1А от Женевската конвенция за статута на бежанците от 1951 г. и Нюйоркският протокол от 1967 г. Административната практика по приетия през 2002 г. национален Закон за убежището и бежанците (ЗУБ) създаде редица институционални и практически пречки спрямо чужденците, търсещи закрила, а съдилищата, с малки изключения, подкрепиха рестриктивните стандарти, прилагани от Държавната агенция за бежанците при оценката на молбите за закрила, включително и по отношение на лица, които през 2011 г. бягаха от страни, в които бе налице въоръжен конфликт при безспорни правни и фактически основания да получат закрила и убежище в България.

Достъпът до съдебен контрол съгласно член 16 от Женевската конвенция бе ограничен от разпоредбата в член 92 от ЗУБ, съгласно който търсещите закрила са освободени от държавни такси и разноски, с изключение на разноските за експертизи. Макар регионалните административни съдилища принципно да уважаваха молбите за освобождаване от тези такси, търсещите закрила не получаваха  същото третиране и от Върховния административен съд. През 2011 г., без съгласуване с Върховния комисариат за бежанците към ООН и гражданските организации, държавната администрация внесе промени в подсъдността по жалби против откази за закрила от 24 май 2011 г. Касационна инстанция по жалби против откази в производство по общия ред стана Трето отделение на Върховния административен съд вместо досегашния Петчленен състав, което с оглед на установената дългогодишна практика по преимуществено прилагане на политически, а не на правни стандарти от същото отделение като въззивна инстанция, направи съдебния контрол по бежански дела изцяло формален.

Повече подробности по темата виж в Годишния доклад на БХК за правата на човека както, в секциите долу и в скоро обновения профил на България в Global Detention Project.