Образованието на бежанци от Украйна в България: от детската градина до дипломата за висше образование BG | UA

Актуална информация към 28 юли 2022 г.

Образование за граждани на Украйна в България

В България безплатно е задължителното образование в държавните и общинските учебни заведения (детски градини и училища). Задължително е предучилищното образование за децата, навършили 4-годишна възраст и училищното образование за децата от 7 до 16 годишна възраст, тоест, това в обичайния случай - без повтаряне на класа - означава от І до VІІ клас. 

Образованието в държавните и общински училища е безплатно и след задължителната училищна възраст (тоест, от VІІІ до ХІІ клас) за децата, които са:

 • български граждани или граждани на друга държава от ЕС

но така също и:

 • децата-чужденци (наричани в ЕС граждани на трети държави), които имат разрешено продължително, дългосрочно, постоянно пребиваване като имигранти, или, които са приети в България по актове на Министерския съвет (българското правителство), международен договор, или, ако са търсещи или получили убежище или международна закрила.

Макар да не са чужденци, търсещи или получили международна закрила, разселените от войната в Украйна лица получиха временна закрила по силата на европейска директива, решение на Съвета на ЕС, въведено в България с акт на Министерския съвет. Ето защо, не само задължителното училищно образование от І до VІІ клас, но и незадължителното училищно образование от VІІІ до ХІІ клас е безплатно за децата, получили временна закрила до завършване на средно образование.

Правото на безплатно образование означава, че не се заплащат такси за обучението не се заплащат такси и за явяване на държавни зрелостни изпити или такива изпити за придобиване на професионална квалификация и средно специално образование.

Образованието в българските учебни заведения е организирано по следния начин:

 • Предучилищно образование

Предучилищното образование се осъществява в детска градина. В детска градина могат да постъпят деца, които са навършили 3 годишна възраст. Допустимо е записване в детска градина и преди това, но не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст. Записването в детска градина става задължително в учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишната възраст на детето.

Към някои детски градини са формирани така наречените яслени групи (детска ясла), в които може да постъпват деца от 10-месечна до тригодишна възраст.

Публично известен и признат от властите е значителният недостиг на места в детските градини на територията на град София, затова записването в държавна или общинска детска градина в българската столица може да представлява проблем.

 • Училищно образование

Училищното образование се дели на основно образование и средно образование:

 • Основно образование -  организира се на два етапа:
  - начален етап (от І до ІV клас)
  - прогимназиален етап (от V до VІІ клас)
 • Средно образование - също се дели на два етапа:
  - първи гимназиален етап (от VІІІ до Х клас)
  - втори гимназиален етап (от ХІ до ХІІ клас).

Някои основни училища обхващат всички класове от І до VІІ клас, но дрги училища са организирани само като начално училище (от І до ІV клас) и прогимназия (от V до VІІ клас).

Средните училища обаче рядко са разделени на първи и втори гимназиален етап и обикновено едно средно училище обхваща всичките гимназиални класове от VІІІ до ХІІ клас включително.

Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето, тоест,

 • Процедура по кандидатстване и записване в детска градина или училище

Родителите могат да се обръщат директно към конкретна детска градина или училище, за да установят дали в тях има свободно място, за да могат да кандидатстват за за записване на детето им в това учебно заведение.

Ако не могат да намерят свободно място родителите могат да се обърнат за съдействие и помощ за намиране на свободни и подходящи места в държавна и общинска детска градина или училище. Такова съдействие се осигурява от съответното регионално управление на образованието (РУО).

Списък на регионалните управления по образованието (РУО) по места - вижте тук.

За целта родителят трябва да подаде писмено заявление за намиране на детска градина или училище до РУО – лично или по електронна поща на имейл адреса на съответното регионално управление по образованието.

Формуляр на това заявление (български, украински и английски език) - изтеглете тук.

Към заявлението трябва да се представят и следните допълнителни документи – преведен на български език документ за завършен от детето клас в Украйна и копие от регистрационната карта – на родителя, ако детето е под 14 години, или, на самото дете, ако то е навършило 14 години. Ако родителят и детето са между хората, получили международна закрила под формата на хуманитарен статут отпреди в България да бъде въведена в действие временната закрила на 14 март 2022г., тогава трябва да се представи копие от картата на чужденец с хуманитарен статут на родителя, а ако детето е навършило 14 години  – от неговата собствена карта за хуманитарен статут. 

В зависимост от възрастта, завършения до момента клас, местоживеенето и желанието на родителите, РУО насочва детето към определено учебно заведение като при необходимост и обективна възможност РУО дава инструкции за разкриване на допълнително място в учебното заведение.

След като детето е насочено от началника на РУО към конкретна детска градина или училище, родителят трябва да кандидатства за приемане на детето в това учебно заведение. Това става като на място родителят попълни молба за кандидатстване, като обикновено всяко училище си има свой образец. Много често тези образци могат да бъдат намерени и изтеглени от уебсайта на съответното училище. Към молбата за прием трябва да се приложат и следните документи:

 • удостоверение за завършена образователна степен (клас) в Украйна, преведено на български език
 • имунизационен паспорт на детето, от който се вижда какви имунизации са му били направени до този момент.

Специализираните училища могат да изискват и други допълнителни документи при кандидатстване – например, медицински изследвания за спортните училища.

ВНИМАНИЕ!!! При подаване на документи за приемане за детска градина ли училище трябва да се представи имунизационния паспорт на детето.

Моля, имайте предвид, че не е възможно приемане или записване в държавна или общинска детска градина или училище без детето да има задължителните за България имунизации

Подробна информация за имунизациите на деца от Украйна можете да намерите тук.

Информация за българския имунизационен календар - вижте тук.

Ако имунизациите, направени на детето в Украйна, не съответстват на българския имунизационен календар липсващите имунизации могат да бъдат направени чрез помощта на съответната регионална здравна служба (РЗИ)  - списък на РЗИ по места може да намерите тук.

Родителите могат да подадат документи за записване на детето в повече от една детска градина или училище. Ако детето е прието в няколко от тях, родителят има право да избере в кое училище или детска градина да запише детето. Детските градини и училища правят класация по предварително определени критерии – може да проверявате за резултатите от класирането по телефон, на място в учебното заведение или на уебсайта на учебното заведение.

След класирането и приемането му детето трябва да бъде записано в детската градина или училището в срока, определен от това учебно заведение. При  записване, освен документите подадени при кандидатстването, родителят трябва да донесе и медицински картон (свидетелство) от лекар, че детето е здраво. Бланка на такъв медицински картон, който лекарят попълва и заверява, може да се закупи от повечето книжарници.

Министерството на образованието и науката (МОН) обяви, че след записването на детето в детска градина или училище, при нужда ще прилага към украинските деца мерките, предвидени в Наредба №3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на деца, търсещи или получили международна закрила (вижте тук). Такива мерки могат да бъдат провеждане на събеседване и насочване на детето или ученика в определена подготвителна група, когато детето не притежава документ за завършен клас, етап или степен на образование. След записване на детето или ученика в определена група директорът на детската градина или училището трябва да осигури, т.нар. ресурсен (помощен) учител за допълнително обучение по български език като чужд за детето език, както и при необходимост –   психологическа подкрепа или допълнителна помощ за деца със специални потребности. За допълнителни консултации по тези въпроси - горещ телефон на Министерството на образованието и науката: 0800 16 111.

 • Висше образование

Висшите учебни заведения (университети) в България се ползват от гарантирана от закона академична автономия. Това означава, че университетите сами решават условията за прием на студенти, таксите за обучение, организацията на учебния процес, хабилитацията на преподавателите и присвояването на академична степен, както и всички останали въпроси по управлението на конкретното висше учебно заведение.

По тази причина няма единна тарифа за това каква такса трябва да се заплати за висше обучение в университет, защото различните университети имат различни семестриални такси в зависимост от специалността, необходимия финансов ресурс за провеждане на обучението по тази специалност и нейното търсене.

Чуждестранните студенти обичайно заплащат различна, по-висока такса за обучение в университет в сравнение с българските студенти. По закон единствените чужденци, получили някакъв вид закрила в България, които са приравнени по права към българските граждани, са само чужденците със статут на бежанец. Затова информация  условията за получаване на висше образование е препоръчително да се получи от университета, който е избран за тази цел.

Списък на висшите учебни заведения в България – вижте тук.

Намиране на висше учебно заведение според желаната специалност – вижте тук.

 • Признаване на дипломи за завършено образование

Поначало признаването на завършен етап от украинско училищно образование се извършва въз основа на диплома или удостоверение, издадени от училището в държавата на произход, в което се посочва кой клас или етап на образованието е бил завършен. За признаването на такива документи в България има уредена процедура, в която удостоверенията за завършен от I до VI клас могат директно да преведат на български език и подадат в избраното за кандидатстване българско училище, но удостоверенията за завършен в чужбина от VII до XII клас – трябва да бъдат валидирани от местното регионално управление на образованието (РУО).

И в двата случая удостоверението за завършен етап (клас) на училище трябва да бъде преведено на български език и легализирано. Легализацията означава потвърждаване, че подписа и печата, поставени в удостоверението, действително съответстват на подписа и печата на издалото го училище. Обаче тъй като Украйна от 2003г. се е присъединила по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация (вижте тук), издадените от украинските органи и администрация официални документи не се нуждаят от легализация, а само от удостоверение, наречено „апостил“. В България апостил за заверка на дипломите от всички чуждестранни училища и университети се издава от Националния център за информация и документация (НАЦИД) след представяне на превод на български език с нотариална заверка на подписа на преводача. Почти всички преводачески агенции предоставят като допълнителна услуга и снабдяването с апостил.

Процедурата за признаване на украинска диплома за висше образование  зависи от това дали целта е да се продължи образованието, специализацията и квалификацията,  или, целта е да може да се упражнява в България придобитата с дипломата професия (академично признаване).

В случаите, когато целта е продължаване на обучението в български университет (например, след завършен първи, втори или т.н. курс в чуждестранния университет) или да се придобие по-висша образователна степен (например, в чуждестранния университет е придобита степен „бакалавър“, но се иска да се придобие степен „магистър“)  признаването и приемането на украинската диплома се извършва от ректора на българския университет, пред който се кандидатства за това.

В случаите, когато целта е в България признаване на придобитата с украинската диплома квалификация, за да може да се упражнява дадена професия, проверката и признаването на тази диплома се извършва НАЦИД.

Повече информация за процедурата за академично признаване на дипломи – вижте тук.

За упражняването на някои професии в България е необходимо допълнително признаване от ресорния орган – това са т.нар. регулирани професии. Обикновено регулирани професии са онези, чието практикуване или упражняване засяга пряко живота, здравето или благополучието на хората, например – адвокат, лекар, кулокранен машинист, планински водач, масажист и т.н.

Списък на регулираните професии в България и ресорните им органи – вижте тук.

 


UA | ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Актуально з 28 липня 2022 року

ОСВІТА

У Болгарії обов'язкове навчання в державних і муніципальних навчальних закладах (дитячих садках і школах) є безкоштовним. Дошкільна освіта є обов'язковою для дітей, які досягли 4-річного віку, а шкільна – від 7 до 16 років, тобто в звичайному випадку – без повторення класу – з I по VII клас.

Навчання в державних і муніципальних школах є безкоштовним навіть після закінчення обов'язкового шкільного віку (тобто з VIII по XII клас) для дітей, які є:

 • громадянами Болгарії або громадянами іншої країни ЄС

але також:

 • діти-іноземці (в ЄС вони називаються громадянами третіх країн), яким дозволене довгострокове, довготермінове, постійне проживання як іммігрантам, або які були прийняті в Болгарії за актами Ради міністрів (болгарського уряду), міжнародним договором або, якщо вони шукають або отримали притулок або міжнародний захист.

Не будучи іноземцями, які шукають або отримали міжнародний захист, особи, переміщені внаслідок війни в Україні, отримали тимчасовий захист згідно з європейською директивою, рішенням Ради ЄС, запровадженим у Болгарії актом Ради міністрів. Таким чином, не лише обов’язкова шкільна освіта з I по VII класи, а й факультативна шкільна освіта з VIII по XII класи є безкоштовною для дітей, які отримали тимчасовий захист до здобуття середньої освіти.

Право на безкоштовну освіту означає відсутність плати за навчання та складання державних шкільних іспитів та іспитів на здобуття професійної кваліфікації та середньої спеціальної освіти.

Навчання в навчальних закладах Болгарії організовано таким чином:

 • Дошкільна освіта

Дошкільна освіта здійснюється в дитячому садку. До дитячого садка можуть вступати діти, які досягли 3 років. Зарахування до дитячого садка допускається також до, але не раніше навчального року, який починається у віці трьох років. Зарахування до дитячого садка стає обов'язковим у навчальному році, який починається в рік, коли дитині виповнюється 4 роки.

У деяких дитячих садках сформовані так звані ясельні групи (дитячі ясельні групи), які можуть відвідувати діти від 10 місяців до трьох років.

Загальновідомим і визнаним владою є значний дефіцит місць у дитячих садках на території міста Софії, тому зарахування до державного чи муніципального дитячого садка в столиці Болгарії може бути проблемою.

 • Шкільна освіта

Шкільна освіта поділяється на початкову та середню освіту:

 • Базова середня освіта - організована в два етапи:
  - початковий етап (з 1 по 4 клас)
  - прогімназійний етап (з V по VII клас)
 • Середня освіта – також ділиться на два етапи:
  - перший гімназійний етап (з VIII по X клас)
  - другий гімназійний етап (з ХІ по ХІІ клас).

Деякі базові школи охоплюють усі класи з І по VІІ клас, але інші школи мають лише початкову школу (з І по ІV клас) і прогімназію (з V по VІІ клас).

Середні школи, однак, рідко поділяються на перший та другий гімназійні ступені, і, зазвичай, одна середня школа охоплює всі гімназійні класи з VIII до XII включно.

Шкільна освіта є обов’язковою до 16 років і починається з навчального року, який починається в рік, коли дитині виповнюється 7 років, тобто

 • Процедура подачі та зарахування до дитячого садка чи школи

Батьки можуть звернутися безпосередньо до певного дитячого садка чи школи, щоб дізнатися, чи є вільне місце для подачі заяви про зарахування дитини до цієї школи.

Якщо не можливо знайти вільного місця, батьки можуть звернутися за підтримкою та допомогою у пошук вільних і відповідних місць у державному та муніципальному дитячому садку чи школі. Таку допомогу надає відповідне регіональне управління освіти (РУО).

Перелік обласних управлінь освіти (РУО) за місцезнаходженням – див. тут.

Для цього батькові чи матері необхідно подати письмову заяву про пошук дитячого садка чи школи до РУО – особисто або електронною поштою на електронну адресу відповідного обласного управління освіти.

Форму цієї заяви (болгарською, українською та англійською мовами) – завантажити тут.

До заяви необхідно додати такі додаткові документи: перекладений болгарською мовою документ про клас, який дитина закінчила в Україні, та копію реєстраційної картки – батька чи матері, якщо дитина не досягла 14 років, або, самої дитини, якщо їй виповнилося 14 років. Якщо батько/мати та дитина є серед осіб, які отримали міжнародний захист у вигляді гуманітарного статусу до початку дії тимчасового захисту в Болгарії 14 березня 2022 року, то необхідно пред'явити копію картки іноземця з гуманітарним статусом  батька/матері, а якщо дитина досягла 14 років – з власної картки гуманітарного статусу.

Залежно від віку, закінченого класу, місця проживання та бажань батьків РУО направляє дитину до певного навчального закладу, а за необхідності та об’єктивної можливості дає розпорядження про відкриття додаткового місця в навчальний заклад.

Після направлення дитини начальником РУО в конкретний дитячий сад або школу, батько або мати повинні подати заяву про вступ дитини в цей навчальний заклад. Це відбувається, коли батько/мати заповнює заяву на місці, оскільки зазвичай кожна школа має свій шаблон. Дуже часто ці зразки можна знайти та завантажити з веб-сайту відповідної школи. До заяви про вступ необхідно додати такі документи:

 • сертифікат про закінчений освітній ступінь (клас) в Україні, перекладений болгарською мовою
 • паспорт щеплень дитини, в якому вказано, які щеплення їй робили до цього моменту.

У спеціалізованих школах можуть вимагати при подачі й інші додаткові документи – наприклад, медичні огляди для спортивних шкіл.

УВАГА! При подачі документів для вступу в дитячий садок або школу необхідно пред'явити паспорт щеплень дитини.

Будь ласка, зверніть увагу, що неможливо прийняти чи записатись до державного чи муніципального дитячого садка чи школи без обов’язкових для Болгарії щеплень.

Детальну інформацію про щеплення дітей з України можна знайти тут.

Відомості про болгарський календар щеплень – див. тут.

Якщо щеплення, зроблені дитині в Україні, не відповідають болгарському календарю щеплень, відсутні щеплення можна зробити за допомогою відповідної регіональної служби охорони здоров’я (РЗІ) – перелік РЗІ за місцезнаходженням можна знайти тут.

Батьки можуть подати документи на зарахування дитини не в один садок чи школу. Якщо дитина приймається в декілька з них, батьки мають право вибирати, в яку школу чи садок записати дитину. Дитячі садки та школи рейтингуються за заздалегідь визначеними критеріями – перевірити результати рейтингу можна за телефоном, на місці в школі чи на сайті школи.

Після класифікації та прийому дитина має бути зарахована до дитячого садка чи школи у термін, визначений цим навчальним закладом. Під час зарахування, окрім документів, які подаються під час подання, батько/мати мають принести також медичну картку (довідку) від лікаря про те, що дитина здорова. Форму такої медичної книжки, яку заповнює лікар і завіряє нотаріально, можна придбати в більшості книгарень.

Міністерство освіти і науки (МОН) повідомило, що після зарахування дитини до дитячого садка чи школи, у разі потреби, застосовуватиме до українських дітей заходи, передбачені наказом №3 від 6 квітня 2017 року про умови та порядок прийому та навчання дітей, які шукають або отримали міжнародний захист (див. тут). Такими заходами можуть бути проведення співбесіди та направлення дитини чи учня до певної підготовчої групи, коли дитина не має документа про закінчений клас, етап або ступінь освіти. Зарахувавши дитину чи учня до певної групи, директор дитячого садка чи школи повинен забезпечити, т.зв. ресурсний (допоміжний) вчитель для додаткового навчання болгарській мові як іноземній для дитини, а також, за необхідності, психологічна підтримка або додаткова допомога дітям з особливими потребами. Для отримання додаткових консультацій з цих питань – телефон гарячої лінії Міністерства освіти і науки: 0800 16 111.

 • Вища освіта

Вищі навчальні заклади (університети) в Болгарії користуються академічною автономією, гарантованою законом. Це означає, що університети самі вирішують умови прийому студентів, плату за навчання, організацію навчального процесу, габілітацію викладачів і присудження вченого ступеня, а також усі інші питання управління конкретної вищої освітньої установи.

З цієї причини не існує єдиного тарифу на те, яку плату потрібно сплачувати за вищу освіту в університеті, оскільки різні університети мають різну плату за семестр залежно від спеціальності, фінансового ресурсу, необхідного для здійснення навчання за цією спеціальністю та її попиту.

Іноземні студенти зазвичай платять іншу, вищу плату за навчання в університеті, ніж болгарські студенти. За законом єдиними іноземцями, які отримали певний захист у Болгарії, які прирівнюються в правах до громадян Болгарії, є лише іноземці зі статусом біженця. Тому інформацію про умови здобуття вищої освіти рекомендується отримувати в обраному для цього університеті.

Список вищих навчальних закладів Болгарії – див. тут.

Пошук вищого навчального закладу за бажаною спеціальністю – див. тук.

 • Визнання дипломів про закінчену освіту

Спочатку визнання закінченого етапу української шкільної освіти ґрунтується на дипломі чи сертифікаті, виданому школою в країні походження, де вказано, який клас чи етап навчання було закінчено. Для визнання таких документів у Болгарії існує регламентована процедура, згідно з якою свідоцтва про закінчення I-VI класів можуть бути безпосередньо перекладені на болгарську мову та подані до болгарської школи, вибраної для подання заявки, але свідоцтва про закінчення класів за кордоном з VII по XII клас мають бути підтверджені місцевим регіональним управлінням освіти (РУО).

В обох випадках атестат про закінчений етап (клас) школи повинен бути перекладений на болгарську мову та легалізований. Легалізація означає підтвердження того, що підпис і печатка, поставлені на атестаті, дійсно відповідають підпису і печатці навчального закладу, який його видав. Однак, оскільки Україна з 2003 р. приєдналася до Гаазької конвенції про скасування вимоги легалізації (див. тут), офіційні документи, видані українськими органами влади та управління, не потребують легалізації, лише сертифіката під назвою «апостиль». У Болгарії апостиль для засвідчення дипломів усіх іноземних шкіл та університетів видає Національний центр інформації та документації (НАЦІД) після пред’явлення перекладу на болгарську мову з нотаріальним засвідченням підпису перекладача. Практично всі бюро перекладів надають апостиль як додаткову послугу.

Процедура визнання українського диплома про вищу освіту залежить від того, чи метою є продовження освіти, спеціалізація та кваліфікація, чи метою є можливість практикувати в Болгарії професію, здобуту з дипломом (академічне визнання).

У випадках, коли метою є продовження навчання в болгарському університеті (наприклад, після закінчення першого, другого або так званого курсу в іноземному університеті) або отримання вищої освіти (наприклад, ступінь «бакалавра» отримано в іноземний університет, але вимагається отримання ступеня «магістр»), визнання та прийняття українського диплому здійснює ректор болгарського університету, до якого подається заява.

У випадках, коли метою є визнання в Болгарії кваліфікації, отриманої за українським дипломом, для того, щоб мати можливість займатися даною професією, перевірку та визнання цього диплому здійснює НАЦІД. 

Детальніше про процедуру академічного визнання дипломів – див. тут.

Для практики деяких професій у Болгарії необхідне додаткове визнання компетентним органом – це т.зв. регульовані професії. Як правило, регульовані професії – це ті, чия практика або заняття безпосередньо впливають на життя, здоров’я чи благополуччя людей, наприклад – юрист, лікар, машиніст баштового крану, гірський гід, масажист тощо.

Список регульованих професій у Болгарії та їхні компетентні органи – див. тут.