Третиране на уязвими групи лишени от свобода в затворите

Експертна среща, организирана от БХК по проект, озаглавен ‘Working towards harmonised detention standards in the EU – the role of NPMs’.

„Работа по посока на уеднаквяване на стандартите за задържане в Европейския съюз – ролята на Националните превантивни механизми“.

В срещата взеха участие партньорски организации от Австрия, Унгария и Италия, представители на 12 Национални превантивни механизма на европейски държави, началници на затвори и представители на български неправителствени организации. На срещата бяха представени и обсъдени международните стандарти за третиране на уязвими групи в местата за лишаване от свобода, както и необходимостта от специфичен експертен подход към тези групи лишени от свобода.