Комитетът срещу дискриминацията спрямо жените отправи голям брой препоръки към България

В началото на март 2020 г. Комитетът за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените на ООН излезе със своите заключителни наблюдения и отправи препоръки към България след прегледа на поредния периодичен доклад на страната от 19 февруари 2020 г. в Женева.  Този комитет е органът, който съблюдава за спазването на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.

Комитетът констатира редица проблеми с прилагането на разпоредбите на конвенцията и формулира голям брой препоръки към страната ни. По-важните от тях са:

  • Комитетът насърчава сътрудничеството на властите с женските неправителствени организации, работещи в сферата на равенството на половете и изисква от българското правителство тяхната подкрепа, включително финансова, както и предоставянето на възможности те да участват в обсъждането и прилагането на законодателството, свързано със защитата от дискриминация и правата на жените.

  • Комитетът обръща особено внимание на защитата на жените от множествена дискриминация и по-специално на жените-ромки, жените с различна сексуална ориентация и жените-мигрантки. Той изисква предприемане на целенасочени мерки за борба с този тип дискриминация в различни сфери, главно в правораздаването, но също така в образованието, трудовата заетост, здравеопазването, жилищната политика и социалните услуги.

  • Комитетът изразява особена загриженост към детските и насилствените бракове и фактически съжителства в България и изисква предприемане на мерки за ефективно наказателно преследване и адекватни наказания за извършителите, както и мерки за защита на жертвите, включително убежища и подкрепящи услуги.

  • Комитетът препоръчва редица мерки, свързани с борбата с насилието спрямо жени и домашното насилие, в това число изменения в Наказателния кодекс, с които всички форми на основано на джендър насилие станат престъпления от общ характер, специално криминализиране на изнасилването в условията на брачно съжителство, установяване на ефективни механизми за подаване на жалби от жени, настанени в психиатрични и социални институции, и премахване на едномесечния пределен срок за подаване на молба за налагане на мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие.

  • С цел борба срещу насилието над жени и домашното насилие Комитетът препоръчва ратифициране от България на Истанбулската конвенция и на Конвенция № 190 на МОТ за изкореняване на насилието и тормоза в трудовата сфера, както и предприемане на мерки за увеличаване на броя на убежищата за жени-жертви на насилие, повишаване на капацитета на прокурорите, съдиите и полицаите за прилагане на законодателството, свързано с този тип насилие.

  • Комитетът препоръчва приемане на квоти за жените в публичната и в дипломатическата служба, както и в партийните листи, с цел увеличаване на представителството на по-слабо представения пол в законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

  • Комитетът изисква от българските власти сериозни мерки за преодоляване на стереотипите на основата на пола в сферата на образованието, включително ревизиране на учебните програми с по-голяма чувствителност към равенството на половете, сексуалното и репродуктивно здраве, предприемане на мерки за увеличаване на записването и задържането на ромските момичета, както и на момичетата-мигрантки във всички образователни степени, премахване на таксите за детските градини.

  • В сферата на родилната помощ Комитетът препоръчва криминализиране на всякакъв вид насилие по време на раждане, осигуряване на адекватен стандарт на грижа в родилните отделения, респект към женската автономия и осигуряване на свободно изразено, предварително и информирано съгласие от всички жени в процес на раждане.

  • Комитетът препоръчва премахване на всички изисквания за медиация в производствата по развод в Семейния кодекс.

В прегледа на задълженията пред Комитета за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените участваха - наред с българското правителство, също така и омбудсмана на Република България. Шест неправителствени организации, работещи в сферата на недискриминацията и правата на жените представиха свои становища преди сесията, както и по-рано при определяне на списъка от въпроси за обсъждане по време на сесията. Голяма част от бележките и препоръките, които те формулираха, бяха възприети в заключителните наблюдения и препоръки на Комитета.