Човешките права са важни за създаването на едно справедливо общество, сочи проучване сред гражданите на ЕС  

Гражданите от държавите в Европейския съюз преобладаващо са на мнение, че човешките права са от полза и могат да имат значима роля в техния живот. В същото време представителите на уязвими групи по-малко вероятно да вярват, че могат да се възползват от човешките си права.

Това е един от изводите в ново проучване на Европейската агенция за основни права (FRA), която се е допитала до 35 000 души от всички държави в ЕС за техния опит, възприятия и мнения по редица въпроси, свързани с правата на човека.

Днес агенцията публикува пилотни резултати на база само част от въпросите от цялото проучване. 

Човешките права за по-справедливо общество 

Близо 88 процента запитаните смятат, че правата на човека са важни за създаването на по-справедливо общество в тяхната страна. Този процент варира от „най-ниския“ - 76% в Унгария до „висок“ от 96% в Малта. Почти две трети (64%) не са съгласни с твърдението „правата на човека са безсмислени за всекидневния живот“. 

Същевременно 68% от европейците са на мнение, че някои хора се възползват нечестно от основните си права. Една трета (33%) е съгласна с твърдението, че "единствените хора, които се възползват от правата на човека, са тези, които не ги заслужават - като престъпници и терористи".

Пряка връзка между социалния статус и вярата в човешките права 

Резултатите от изследването показват взаимовръзка между доходите и образованието на хората и възгледите им за човешките правата. : Например 44% от респондентите, които трудно свързват двата края, се съгласяват с твърдението, че „единствените хора, които се възползват от основните си права, са тези, които не ги заслужават, като престъпници и терористи“. За сравнение - на същото мнение са 27% от хората, които се справят много лесно с текущите си разходи. 38% от възрастните  над 65 години са съгласни с това твърдение, в сравнение с 27% от хората между  16 и 29 години. 43% от хората със сериозни дълготрайни ограничения в обичайните си дейности - като хора с увреждания или дългосрочни здравословни проблеми - са съгласни с това твърдение, в сравнение с 32% от тези, които нямат такива ограничения.

В 11 от 27 държави-членки на ЕС над 50% от гражданите са съгласни или са категорично съгласни, че нарушенията на правата на човека всъщност не са проблем в тяхната страна, а са нещо, което се случва „другаде“. И тук по-богатите (54%) и мъжете (52%) са по-склонни да смятат, че проблемът не засяга тяхната страна, от бедните (43%) и жените (44%) например.

Безработицата и животът в условия на бедност и социално изключване нарушават ползването на основните човешки права, в противоречие със стратегическата програма на ЕС за 2019–2024 г. Тя предвижда изграждането на справедлива и социална Европа.

Препоръки

По повод на тези изводи от Агенцията за основни човешки права FRA препоръчват ЕС и неговите държави-членки да предприемат целенасочени мерки, за да гарантират, че тези, които се борят „да свържат двата края“ са ефективно информирани за своите права и как могат да настояват за тях. Необходими са и действия за подобряване на осведомеността на хората с по-ниско образование за правата им. Държавите-членки на ЕС, които прилагат такива мерки на национално равнище, следва да използват наличните механизми на ЕС за финансиране и ангажиране на съответните националните институции за правата на човека, органите за равенство и институциите на омбудсмана.

Агенцията ще публикува допълнителни резултати от проучването през 2020-2021 г. То се концентрира върху конкретни групи в обществото, които са особено уязвими от нарушаване на права, и за които има ограничени данни - етнически малцинства и имигрантски групи, роми, евреи, както и представители на ЛГБТИ общността. 

Проучването обхваща - 27 държави-членки на ЕС, Обединеното кралство (държава-членка на ЕС към момента на събиране на данните) и Северна Македония (единствената държава извън ЕС със статут на наблюдател към FRA по време на проучването).