ЕС ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

ЕС ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, съобщиха от пресслужбата на ЕК. Целта на конвенцията е да гарантира, че хората с увреждания могат да упражняват правата си в условията на равнопоставеност с всички останали граждани. Това е първият всеобхватен договор за правата на човека, който се ратифицира от ЕС като единно цяло. Конвенцията също така беше подписана от всички 27 държави-членки на ЕС и ратифицирана от 16 от тях. ЕС става 97-ата страна по този договор. Конвенцията определя минимални норми, които имат за цел да гарантират на хората с увреждания пълен набор от граждански, политически, социални и икономически права, както и да защитават тези права. Тя отразява по-обширния ангажимент на ЕС за изграждане до 2020 г. на Европа без бариери за близо 80 милиона лица с увреждания в ЕС, както беше посочено в Стратегията на Европейската комисия за хората с увреждания.

„Това е добра новина по случай новата година и важен етап от развитието на правата на човека, тъй като за първи път в своята история ЕС става страна по международен договор за правата на човека. Бих искала да благодаря на белгийското председателство за осигуреното отлично сътрудничество, което позволи бързото и успешно приключване на процеса на ратифициране,“ заяви заместник-председателят на Европейската комисия Вивиан Рединг, комисар на ЕС в областта на правосъдието. „Конвенцията на ООН насърчава и защитава човешките права и основните свободи на хората с увреждания. През ноември Комисията представи стратегия на ЕС за хората с увреждания за следващите десет години, в която се предвиждат конкретни мерки и конкретни срокове за прилагане на конвенцията на ООН. Призовавам всички останали държави-членки, които все още не са ратифицирали конвенцията, да го направят възможно най-скоро. Наша обща отговорност е да гарантираме на хората с увреждания, че в своето ежедневие те няма да се сблъскват с допълнителни препятствия.“ЕС подписа Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в деня, в който тя беше открита за подписване — 30 март 2007 г. Оттогава тя беше подписана от всички 27 държави от ЕС и от още 120 държави от целия свят. Вследствие на приключването на процедурата за ратифициране, понастоящем ЕС като единно цяло е първата международна организация, която официално става страна по конвенцията (каквито са и 16-те държави-членки на ЕС).

Конвенцията задължава страните по нея да гарантират, че хората с увреждания могат пълноценно да упражняват правата си в условията на равнопоставеност с всички останали граждани . За ЕС това означава да гарантира, че законодателството, политиките и програмите на ЕС в тяхната цялост са съобразени с разпоредбите на конвенцията относно правата на хората с увреждания в рамките на правомощията на ЕС. Държавите, ратифицирали конвенцията, като например някои държави-членки на ЕС, следва да предприемат действия в следните области: достъп до образование, заетост, транспорт, инфраструктура и обществени сгради, предоставяне на право на глас, подобряване на участието в политическия живот и осигуряване на пълна правоспособност на всички хора с увреждания.

Страните, които са ратифицирали конвенцията, ще трябва периодично да информират Комитета на ООН за правата на хората с увреждания относно предприетите мерки за прилагане на конвенцията. Комитетът, който се състои от независими експерти, ще насочва вниманието към евентуални слабости при прилагането на конвенцията и ще прави препоръки.

Акцентът в Стратегията на ЕС за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. е поставен върху осигуряването на възможност хората с увреждания да упражняват правата си в условията на равнопоставеност с всички останали, както и върху премахването на препятствията, с които се сблъскват в ежедневието. Тя има за цел също така да подпомогне практическото прилагане на конвенцията както на равнище ЕС, така и на национално равнище. Стратегията допълва и подкрепя действията на държавите-членки, които носят главната отговорност по отношение на политиките за хората с увреждания.

Източник: Агенция "Фокус"