Решението на Министерския съвет за временната закрила на украинските граждани - в сила oт 14 март 2022 г.

На 14. 03. 2022 г. в Системата за правна информация на Министерския съвет е публикувано решение номер 144 от 10. 03. 2022г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

С това решението се счита за публикувано и влязло в действие.

Публикуваме пълния му текст:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 144

 

от     10 март    2022 година

 

ЗА предоставяне на временна закрила на разселени лица от украйна и за изменение на Националния план за действие при временна закрила в Република България

 

На основание чл. 2, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т   С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 

  1. Предоставя временна закрила на разселените лица от Украйна в съответствие с Решение за изпълнение на Съвета на Европейския съюз (ЕС) 2022/382 от 4 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила.
  2. Временната закрила се предоставя от 24 февруари 2022 г. за срок една година.
  1. Лицата с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на територията на Република България, получават временна закрила считано от 24 февруари 2022 г. до изричното им волеизявление за ползване на временна закрила, но не по-късно от 31 март 2022 г.
  2. Приложение № 5 от Националния план за действие при временна закрила в Република България, приет с Решение № 506 на Министерския съвет от 2011 г., се изменя съгласно приложението.

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Калина Константинова

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов