Правна защита на бежанци и мигранти

Програмата за правна защита на бежанците и мигрантите съществува от 1994 г. Тя се подкрепя основно от Върховния комисариат за бежанците към ООН и работи в сътрудничество и с Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Миграция“ при МВР.

Програмата предлага правни консултации, представителство и адвокатска защита на приблизително 5000 човека годишно, участва в развитието на съвременната бежанска и миграционна политика на България, съдейства за успешната интеграция на бежанците в България, както и за достойното им завръщане в страните им на произход.

Програмата предлага безплатни специализирани правни консултации: представителство в хода на бежанската процедура, професионална и независима адвокатска защита, защита пред съда и други държавни институции, съдействие за успешна интеграция, подпомагане на доброволното репатриране.

Усилията на работещите по програмата през годините допринесоха за създаването на ново законодателство за бежанците, а работата в сферата на воденето на дела пред вътрешните съдилища създадоха редица правни прецеденти пред Върховния административен съд, които ще окажат огромно въздействие върху бъдещата съдебна практика по бежански дела.

Програмата работи в отделен офис на адрес: ул. „Узунджовска“ № 1, тел. 02 981 3318 и 02 980 0057.