Процедурата по настаняване във ВУИ и СПИ и правото на свобода и справедлив процес

Автори:
    Бойко Боев

Настоящето изложение има за предмет описание на правната уредба на настаняването във възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати и несъответствията на Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (Обн., Изв., бр. 13 от 14.02.1958 г.) с международните стандарти за права на човека и по-специално с правото на свобода и правото на справедлив процес.

Изложението се състои от три части. В първата част се описва реда за настаняване във възпитателните училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ). Във втората част са отбелязани противоречията на правната уредба със Закона за закрила на детето (Обн., ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г.). Третата част представлява анализ на противоречията на реда на настаняване във ВУИ и СПИ с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.