Годишен доклад за производството за предоставяне на международна закрила в България за 2020 г.

Настоящият годишен доклад се основава на наблюдение, насочено върху институционалната уредба и фактическото взаимодействие между различните държавни органи, както и върху правните и практически стандарти за провеждане на производствата, уредени в Закона за убежището и бежанците и тяхното съответствие с принципите на международната закрила и общите правни стандарти в областта на убежището на Европейския съюз (acquis communautaire).

От 1 януари до 31 декември 2020г. наблюдението е осъществено от трима адвокати по отношение на производствените действия в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, постановените индивидуални административни актове по заявления за предоставяне на закрила и съдопроизводствата по разглеждане на жалби против такива актове.

Наблюдавани са 460 производствени действия, които кореспондират на идентичен брой кандидати, търсещи закрила, от които  321 мъже, 72 жени, 22 придружени деца (13 момчета и 9 момичета) и 45 непридружени, от които 43 момчета и 2 момичета.

Видовете наблюдавани производствени действия обхващат:

  • 149 регистрации
  • 226 интервюта в производство по общия ред
  • 68 решения на ДАБ по подадени молби за международна закрила
  • 17 съдебни заседания по жалби срещу решения на ДАБ