Затворници в ситуация на уязвимост: Наръчник в помощ на националните превантивни механизми

Автори:
    Красимир Кънев

Целта на този наръчник е да подпомогне работата на националните превантивни механизми (НПМ) в Европейския съюз (ЕС) при мониторинга на правата на хората и групите в ситуация на уязвимост. Член 1 на Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ФПКПИ) – договорът, въз основа на който НПМ функционират, предвижда създаването на система от редовни посещения от независими международни и национални органи в местата за лишаване от свобода, за да се предотвратят изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Ефективното предотвратяване на тези практики предполага таргетирането им чрез посещения в местата, където има най-голяма вероятност те да се случат, и сред задържаните лица, които е най-вероятно да бъдат засегнати от тях.