Годишен доклад за производството за предоставяне на международна закрила в България за 2022 г.

Настоящият годишен доклад се основава на наблюдение, насочено върху институционалната уредба и фактическото взаимодействие между различните държавни органи, както и върху правните и практически стандарти за провеждане на производствата, уредени в Закона за убежището и бежанците и тяхното съответствие с принципите на международната закрила и общите правни стандарти в областта на убежището на Европейския съюз (acquis communautaire).

БХК наблюдава производствата, провеждани от ДАБ във всички нейни центрове в София, Харманли, Баня и Пъстрогор. Наблюдението обхваща всички етапи на производството на административна фаза пред ДАБ. То се извършва ежеседмично на случаен принцип и включва събиране на данни за начина, способите и практиките по провеждане на бежанската процедура, които се отразяват в стандартни формуляри за оценка на интервю, оценка на решение и наблюдение на съдопроизводствата.

През 2022 г. наблюдението обхвана 335 мъже, 82 жени, 14 придружени деца (8 момчета и 6 момичета) и 69 непридружени деца (68 момчета и 1 момиче) от хората, потърсили закрила в България.