Алтернативни подходи при осъществяване на правосъдието по отношение на ненавършили пълнолетие деца

Настоящото изследване е съставна част от проект „Образование в правосъдие за малолетни и непълнолетни” на фондация „Партньори – България”. Основната цел на този проект е да съдейства на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при прилагането на възпитателни мерки по отношение на децата в конфликт със закона. Авторите на проекта виждат във възпитателните мерки алтернатива на наказателното правосъдие, чието все по-често използване през последните години изисква преосмисляне.

Изследването проучва международните стандарти при прилагането на алтернативи на наказателното правосъдие по отношение на ненавършилите пълнолетие правонарушители, анализира съответствието на българското законодателство с тези стандарти и предлага обзор от различни възпитателни мерки и подходи, които се прилагат успешно в други държави спрямо такива правонарушители. Отправна точка при изследването са осигуряването на информация и предлагането на идеи за по-ефективното осъществяване на алтернативното (различно от формалното наказателно) правосъдие по отношение на малолетни и непълнолетни.

Адресати на това изследване са МКБППМН и по-специално комисиите в градовете Лом и Видин, които са първоначалните партньори по проекта „Образование в правосъдие за малолетни и непълнолетни”.