Доклад от посещение на поправителен дом Бойчиновци (април 2015)

Автори:
    Женя Иванова

По време на първото посещението на БХК през 2015 г. в поправителен дом „Бойчиновци“ (ПД – Бойчиновци) на 14 януари общият брой на настанените е 55, от които пет възрастни лишени от свобода – трудово заети в обслужващата и комунално-битова дейност. Присъстващите към момента на посещението са 49 лица, като шест от настанените момчета липсват, поради явяване пред съд.

Проведени са интервюта с 93% от момчетата или с 41 от 44 присъстващи към момента на посещението. Останалите три момчета от настанените не проявяват желание да бъдат интервюирани. Само двама от участниците в изследването нямат българско гражданство. И двамата чужди граждани са от Сирия. Интервюираните момчетата са на възраст между 15 и 19 години, като повече от половината от тях - 24 деца, са на 17 годишна възраст. Десет от участниците в интервютата са навършили пълнолетие по време на престоя си в поправителния дом- седем момчета са на 18 години и три на 19. Възрастта на само две от интервюираните момчета съответства на класа, който посещават във вътрешното училище на дома. Три от момчетата са пропуснали по една учебна година поради престоя им в следствен арест, където не са имали достъп до образование. И трите момчета са посещавали редовно училище, преди да извършат съответното престъпно деяние. Прави впечатление големия брой настанени - 35 момчета, посещаващи учебен клас, който е твърде нисък в сравнение с тяхната възраст, факт свидетелстващ за ниската образованост на повечето от настанените. Момчетата са от 24 различни населени места, като седем от тях са от Сливен, а пет от София.

Голяма част от интервюираните са пребивавали в друга институция – домове за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), възпитателни училища-интернати (ВУИ), социално-педагогически интернати (СПИ), преди да бъдат настанени в ПД – Бойчиновци. Някои от тях са преминали през две и дори през три различни институции. Прави впечатление, че момчета, които са за втори път в дома са трайно институционализирани деца.

По-голямата част – 36, от настанените в дома са осъдени, трима са подсъдими и двама обвиняеми. Половината от момчета пребивават повече от една година в дома, а седем от тях са настанени за втори път. Голяма част от интервюираните, общо 71% са на общ режим, следвани от тези на строг режим (24%). Повечето от интервюираните момчетата на строг режим са тези постъпили за втори път.

Проведени са 41 индивидуални дълбочинни интервюта. Въпросникът на настоящето проучване се състои от 14 отворени и затворени въпроса, като някои от тях съдържат допълнителни подвъпроси. Обработени са общо 574 отговора. Подборът на въпросите, включени в изследването, е базиран на резултатите от предишни мониторингови посещения в дома, като тези въпроси очертават едни от най-ярките нарушения на правата на настанените. Целта е да се установи дали тези проблеми съществуват все още, дали има някаква промяна и каква е тя, както и какъв е мащабът им.

Темите засегнати в интервюто са: жалби – възможности за оплакване, информираност относно начина на оплакване и подаване на жалби; контакти с външния свят – възможности за комуникиране и конфиденциалност на комуникацията; майчин език- правото да се използва майчиния език в ежедневието и при контактите с външния свят; дейности през свободното време – активност в извънкласни организирани и неорганизирани дейности и желание за дейности през свободното време; наказания – видове, продължителност и причини за наказанията и престой в наказателна килия; и насилие – жертви и свидетели на психическо, физическо и сексуално насилие в поправителния дом.

В настоящия доклад са включени и наблюденията от повторно посещение в ПД – Бойчиновци проведено на 25 февруари 2015. Това посещение е извършено с цел проследяване на ситуацията чрез разговори с настанените и най-вече с момчета, които са подали писмени жалби срещу служители на дома, както и момчета, за които екипът на БХК е установил явни нарушения на техните права при първото посещение през януари. Проведени са разговори и с настанени в приемното отделение на дома във връзка с установяване на упражнено върху тях насилие при задържането им в районните управления на полицията и следствените арести и относно приема и престоя им в ПД – Бойчиновци. Прегледана е и документация, съдържаща данни за подадените жалби, приложените наказания и похвали на настанените от началото на 2015 г.