Годишен доклад за наблюдение на границите: Достъп до територия и процедура по закрила през 2012 г.

Предмет на наблюдението са производствените действия на Държавната агенция за бежанците във всички фази (дъблинските производства за определяне на държавата, отговорна за разглеждане на молбата за закрила по Регламент 2003/343/ЕО, въведен в Раздел Іа, Глава 6 от ЗУБ; ускорените производства по допустимостта на молбата за закрила по Раздел ІІ, Глава 6 от ЗУБ и производствата по общия ред за оценка по същество на молбата за закрила по Раздел ІІІ, Глава 6 от ЗУБ), а така също и върху актовете (решенията) на административния орган, постановявани в тези производства.