Годишен доклад за наблюдение на производството за предоставяне на статут в Република България през 2013 г.

Предмет на наблюдението са производствените действия, провеждани по реда на Закона за убежището и бежанците от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет.

Производствените действия се наблюдават на всички фази - регистрация (достъп до процедура), дъблинско производство (определяне на държавата-членка от ЕС, отговорна за разглеждане на молбата за закрила по Регламент 2003/343/ЕО по Раздел Іа, Глава Шеста от ЗУБ); ускорено производство (допустимост на молбата за закрила по Раздел ІІ, Глава Шеста от ЗУБ) и производството по общия ред (оценка по същество на молбата за закрила по Раздел ІІІ, Глава Шеста от ЗУБ), а така също и върху актовете (решенията) на административния орган, постановявани в тези производства.