Годишен доклад за наблюдение на производството за предоставяне на статут в Република България за 2014 г.

Настоящият годишен доклад се основава на наблюдение, насочено върху институционалната уредба и фактическото взаимодействие между различните държавни органи, както и върху правните и практически стандарти за провеждане на производствата, уредени в националното бежанско законодателство и тяхното съответствие с общопризнатите принципи на международната закрила и минималните правни стандарти в областта на убежището на Европейския съюз (acquis communautaire).

От 1 януари до 31 октомври 2014г. наблюдението е осъществено по отношение на общо 410 производствени действия в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, в които се провеждат производствени действия, а именно - транзитни центрове (ТЦ) и регистрационно-приемателни центрове (РПЦ). Наблюдаваните производствени действия кореспондират на същия брой лица, търсещи закрила, от които 260 мъже, 96 жени, 19 деца и 35 непридружени деца. Видовете производствени действия, които са наблюдавани включват: 110 регистрации (10 в ТЦ-Пъстрогор, 20 в РПЦ-Харманли и 110 в РПЦ-София), 132 дъблински интервюта (45 в ТЦ-Пъстрогор, 25 в РПЦ-Харманли и 62 в РПЦ -София), 9 интервюта в ускорено производство (1 в ТЦ-Пъстрогор, 2 в РПЦ-Харманли 6 в РПЦ-София), 129 интервюта в производство по общия ред (33 в ТЦ-Пъстрогор, 63 в РПЦ-Харманли и 33 в РПЦ-София) и 30 отрицателни решения на ДАБ по подадени молби за международна закрила.