Годишен доклад за наблюдение на производството за предоставяне на статут в Република България за 2015 г.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 3, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците и съгласно чл. 3.3 от Споразумението между Български хелзинкски комитет и Представителството на ВКБООН в България от 15.01.2015 г.

Докладът се основава на наблюдение, насочено върху институционалната уредба и фактическото взаимодействие между различните държавни органи, както и върху правните и практически стандарти за провеждане на производствата, уредени в националното бежанско законодателство, и тяхното съответствие с общопризнатите принципи на международната закрила и общите правни стандарти в областта на убежището на Европейския съюз (acquis communautaire).

От 1 януари до 31 декември 2015 г. наблюдението е осъществено по отношение на общо 529 производствени действия в транзитните (ТЦ), регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, наблюдение на постановени решения по молби за закрила и наблюдение на качеството на съдебопроизводствата по разглеждане на жалби против решения на ДАБ.

Наблюдаваните производствени действия кореспондират на същия брой лица, търсещи закрила, от които 336 мъже, 126 жени, 19 деца и 48 непридружени деца.

Видовете производствени действия, които са наблюдавани, включват 87 регистрации (48 в ТЦ-Пъстрогор, 0 в РПЦ-Харманли и 50 в РПЦ-София), 119 дъблински интервюта (17 в ТЦ-Пъстрогор, 54 в РПЦ-Харманли, 23 в РПЦ –София, 4 в РПЦ Военна рампа и 5 в РПЦ Враждебна), 19 интервюта в ускорено производство (7 в ТЦ-Пъстрогор, 9 в РПЦ-Харманли и 1 в РПЦ Военна рампа), 132 интервюта в производство по общия ред (24 в ТЦ-Пъстрогор, 67 в РПЦ-Харманли, 4 в РПЦ-София, 4 в РПЦ Военна рампа и 1 в РПЦ Враждебна), 114 решения на ДАБ по подадени молби за международна закрила и 58 съдебни заседания по жалби срещу решения на ДАБ.

Докладът е изготвен от Програмата за правна защита на бежанци и мигранти на Български хелзинкски комитет.