Годишен доклад за наблюдение на производството за предоставяне на статут в Република България за 2017 г.

Настоящият годишен доклад се основава на наблюдение, насочено върху институционалната уредба и фактическото взаимодействие между различните държавни органи, както и върху правните и практически стандарти за провеждане на производствата, уредени в националното бежанско законодателство1, и тяхното съответствие с общопризнатите принципи на международната закрила и общите правни стандарти в областта на убежището на Европейския съюз (acquis communautaire).

От 1 януари до 31 декември 2017г. Държавната агенция за бежанците при МС е извършила следните производствени действия:

Общо извършени регистрации – 3700 регистрации, от които:

  • РПЦ-София: 1939
  • РПЦ-Харманли: 1106
  • РПЦ-Баня: 265
  • ТЦ-Пъстрогор: 390

Общо проведени интервюта на ДАБ през 2017 г. – 3573 интервюта, от които:

  • РПЦ-София: 1763
  • РПЦ-Харманли: 959
  • РПЦ-Баня: 421
  • ТЦ-Пъстрогор: 430

Общо изготвени решения на ДАБ през 2017 г. – 20837 решения, от които: за спиране - 6251, за прекратяване – 9662, общо за отказ във всички производства, включително последващи молби – 3048, за бежански статут – 804, за хуманитарен статут – 900.

От 1 януари до 31 декември 2017 г. наблюдението е осъществено от 3 адвокати от БХК по отношение на общо 702 производствени действия в транзитните (ТЦ), регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, наблюдение на постановени решения по молби за закрила и наблюдение на качеството на съдопроизводствата по разглеждане на жалби против решения на ДАБ. Наблюдаваните производствени действия кореспондират на същия брой лица, търсещи закрила, от които 453 мъже, 158 жени, 21 деца и 70 непридружени деца.