Годишен доклад за наблюдение на производството за предоставяне на статут в Република България за 2019 г.

Настоящият годишен доклад се основава на наблюдение, насочено върху институционалната уредба и фактическото взаимодействие между различните държавни органи, както и върху правните и практически стандарти за провеждане на производствата, уредени в националното бежанско законодателство1 и тяхното съответствие с принципите на международната закрила и общите правни стандарти в областта на убежището на Европейския съюз (acquis communautaire).

От 1 януари до 31 декември 2019г. наблюдението е осъществено от трима адвокати по отношение на производствените действия в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, постановените индивидуални административни актове по заявления за предоставяне на закрила и съдопроизводствата по разглеждане на жалби против такива актове. Наблюдавани са 595 производствени действия, които кореспондират на идентичен брой кандидати, търсещи закрила, от които 424 мъже, 98 жени, 31 придружени деца (9 момчета и 22 момичета) и 42 непридружени деца (37 непридружени непълнолетни и 5 непридружени малолетни).