Международни и европейски стандарти за правото на правна защита и подпомагане на заподозрени и обвиняеми в наказателния процес: Сборник текстове

Настоящата разработка е посветена на международните стандарти за правото на правна защита и подпомагане на заподозрени, обвиняеми и подсъдими в наказателния процес като елемент от пътната карта за укрепване на процесуалните права на заподозрените лица или на обвиняемите/подсъдимите в рамките на наказателното производство (Пътната карта), приета с резолюция на Съвета на Европейския съюз от 30 ноември 2009 г. През декември 2009 г. Европейският съвет включи Пътната карта в Стокхолмската програма за отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите (Стокхолмската програма). Самото право в Пътната карта е формулирано като Мярка С: правен съвет и правна помощ, наред с още пет други мерки, засягащи правото на писмен и устен превод в наказателното производство (Мярка А), информация за правата и повдигнатите обвинения (Мярка В), контакти с роднини, работодатели и консулски служби (Мярка D), специални гаранции за уязвимите заподозрени и обвиняеми (Мярка Е), зелена книга относно предварителното задържане (Мярка F). Всички тези мерки целят ефективното прилагане на различни разпоредби на Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата). Резолюцията на Съвета за Пътната карта предвижда предприемане на законодателни и други мерки за укрепване на правата на заподозрените и обвиняемите/подсъдимите. Такива мерки са вече предприети за изпълнение на Мярка С, както и за изпълнение на някои от другите мерки.

Предметът и приложното поле на някои от обсъжданите директиви от Пътната карта не се ограничават само до правото на правна защита и подпомагане на заподозрени, обвиняеми и подсъдими в наказателния процес. Директива 2013/48/ЕС и Директива (ЕС) 2016/1919 обхващат и производствата по европейска заповед за арест. Директива 2013/48/ЕС в допълнение се отнася и до уведомяването на трето лице при задържане, както и до контактите с трети лица и с консулските служби през периода на задържане. На свой ред, Директива (ЕС) 2016/800 и Препоръката относно уязвимите лица установяват стандарти за третиране в наказателното производство като цяло на заподозрени, обвиняеми и подсъдими лица, които са специфично уязвими поради своята възраст, интелектуални или физически увреждания. Настоящата разработка се ограничава само до правото на правна защита и подпомагане на заподозрени, обвиняеми и подсъдими в наказателния процес.