Неслучващата се деинституционализация на лицата с умствени затруднения в България

Автори:
    Станимир Петров, Елица Гергинова, Антоанета Ненкова, Надежда Денева

Правата на хората с психични разстройства и интелектуални затруднения, настанени в специализирани институции, са обект на наблюдение от изследователи на Българския хелзинкски комитет още от средата на 90-те години на XX век.

Настоящото изследване на БХК е своеобразно продължение на издадената през 2004 г. публикация „Архипелагът на забравените“, основен фокус в която бе състоянието на правата на хората с интелектуални затруднения и психични разстройства, настанени в специализирани институции в България. Десет години по-късно БХК започна работа по проект, който имаше за цел да проследи развитието на социалните услуги за същата категория лица. За разлика от предходното изследване, което бе проведено само в специализирани институции, настоящото проследява състоянието на правата на потребителите както в специализираните институции, така и в алтернативните услуги – социални услуги от резидентен тип (ЗЖ, ЦНСТ, ПЖ, ЦНСТДМУ). Те започнаха да се разкриват след 2004 г. в резултат от усилията на изпълнителната власт да осъществи процес на деинституционализация – извеждане на потребителите от големите домове, настаняването им в резидентни социални услуги и постигането на крайната цел – тяхното социално включване. Изследването цели да отговори на въпросите какво е актуалното състояние на правата на потребителите на социални услуги, настанени в специализирани институции и в алтернативни услуги в общността, как протича процесът на деинституционализация и постига ли той по-високо качество на живот на хората с интелектуални затруднения и психични разстройства.

Посещенията на всички ДВХУИ, ДВХПР, няколко ДВХД и на около една втора от всички ЗЖ, ЦНСТ и ПЖ бяха извършени в периода от октомври 2014 до март 2016 г. от изследователите на БХК Елица Гергинова, Станимир Петров и Антоанета Ненкова. В някои от посещенията се включиха и трима психиатри от Националния център по обществено здраве и анализи – д-р Румяна Динолова-Ходжаджикова, д-р Владимир Наков и д-р Захари Зарков. Като независим експерт на по-късен етап в посещенията бе поканена да се включи и г-жа Надежда Денева. В последните месеци от изпълнението на проекта изследователите посетиха и няколко от ЦНСТДМУ, които като нова социална услуга не бяха предвидени първоначално за посещение. В края на изследването БХК отправя препоръки към отговорните държавни институции, които се основават на констатираните проблеми и нарушения на правата на потребителите на услуги, настанени в СИ и в социалните услуги от резидентен тип.