Правни стандарти и способи за административна и съдебна защита на правата на ползвателите на здравни услуги

Автори:
    адв. Илиана Савова, д-р Алексей Пампоров

Настоящото изследване е изготвено по проект „Правни проблеми и съдебна защита на лицата, ползващи здравни услуги“, изпълняван от Правна програма на Институт „Отворено общество“ – София през 2009–2011 г.

Проектът се основава на разбирането, че съдебната практика може да бъде важен фактор за осигуряване на достъпни и качествени здравни услуги за гражданите и да стимулира реформи в здравеопазването. В момента обаче различни категории дела, свързани със здравеопазването, трудно стигат до съд или когато стигнат, се разглеждат бавно. Такива са делата за лекарски грешки и небрежност, административни дела срещу решения на Здравната каса и актове на Министерството на здравеопазването, дела за корупция в здравеопазването. Основен изследователски въпрос за екипа на проекта е установяване на причините, които препятстват ефективния административен и съдебен контрол върху системата на здравеопазването.

Изследването се състои от две части, които взаимно се допълват. В „Правни стандарти и способи за административна и съдебна защита на правата на ползвателите на здравни услуги“ се съдържа анализ на нормативната уредба на обществените отношения, които възникват във връзка със здравеопазването. В „Основни нарушения на правата на пациентите – социологическа перспектива“ са обобщени данни от национално представително социологическо проучване, проведено от Института през октомври 2009 г.

Макар и да не дават безспорен отговор на поставения от проекта въпрос, двете части формулират определени хипотези, които ще бъдат полезни и ще обогатят продължаващата обществена и професионална дискусия за насоките на реформата в здравеопазването.