Правото на образование на децата със специални образователни нужди

Настоящето изследване е съставна част от проект “Наблюдение и лобиране за промени в законодателството за домовете за деца с умствени и физически увреждания” на Български хелзинкски комитет (проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Демократична комисия към Посолството на САЩ - София). Основната цел на този проект е да подобри положението на децата в домовете за деца с физически и умствени увреждания и да съдейства за приемането на дългосрочна стратегия за решаване на проблемите на тези деца. Предметът на проекта е свързан с наблюдение на положението на домовете за деца с физически и умствени увреждания, запознаване на обществото с него и лобиране сред отговорните органи за реформиране на законодателството с цел хармонизирането му с международните стандарти.

Изследването проучва международните стандарти за образование на деца със специални образователни нужди, анализира съответствието на българското законодателство с тези стандарти и предлага обзор от законодателното уреждане на специалното образование в страните от ЕС и САЩ. Отправна точка при изследването са осигуряването на информация и отправянето на предложения за законодателни промени с цел гарантирането на правото на образование на децата със специални образователни нужди.

Адресати на това изследване са Министерството на образованието, Министерството на труда и социалните грижи, Министерството на здравеопазването, регионалните инспекторати по образованието и всички заинтересовани за подобряването на положението на децата със специални образователни нужди, включително и децата, настанени в домове за деца с физически увреждания и умствена изостаналост.