Престъпления, подбудени от предразсъдъци

Автори:
    Красимир Кънев и Диляна Ангелова

Разработката е посветена на престъпленията, подбудени от предразсъдъци. В нея се разглеждат тяхната същност и видове, международноправната рамка за борба с тях, българското законодателство и практика, както и някои от скорошните препоръки на международните органи по правата на човека по отношение на България.

Публикацията е създадена в рамките на проекта „NO HATE BG: Заeдно в защита на малцинствата и противодействие на престъпленията от омраза“. Проектът е съфинансиран по програма „Права, равен-ство и гражданство“ на Европейския съюз (2014 – 2020) и се изпълнява от консорциум с водеща организация Български хелзинкски комитет и партньори: Център за междуетнически диалог и толерантност – Амалипе и Сivil Rights Defenders – Швеция. Отговорността за съдържанието е изцяло на авторите му и по никакъв начин не може да се счита, че отразява позицията на Европейската комисия.