Първите стъпки: Оценка на неправителствените десегрегационни проекти в шест града на България

През юли 2002 г. Български хелзинкски комитет (БХК) получи възможност да направи оценка на текущите проекти за десегрегация на ромското образование, управлявани от неправителствени организации в България. Тази възможност бе любезно предоставена чрез дарение от Програмата за ромско участие на Институт Отворено общество – Будапеща. Оценката се концентрира върху шестте десегрегационни програми, подкрепяни от Институт Отворено общество – Будапеща, но тя неизбежно взе предвид и цялостния исторически, политически и социален контекст, в който тези програми функционират. Оценката бе извършена от екип от трима души: д-р Красимир Кънев, председател на БХК и хоноруван преподавател по социология в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, г-жа Калинка Николаева, ромска активистка, изпълнителен директор на фондация “Равен достъп” и г-жа Юлиана Методиева, главен редактор на списание “Обектив”, бивша учителка с петгодишен педагогически стаж и журналистка с осемгодишен стаж в две педагогически периодични издания. Активната работа по оценката бе извършена в месеците юли – септември, когато екипът посети всичките шест града, в които се провеждаха десегрегационните проекти – Видин, Плевен, Монтана, Сливен, Хасково и Стара Загора. В работата си обаче екипът взе предвид и многобройните предишни посещения, както и участието в семинари, конференции и кръгли маси по темата, на които екипът като цяло или отделни негови членове участвуваха още от самото стартиране на проектите през лятото на 2000 г.