Ромските деца в риск и системата за закрила на детето в България

Автори:
    Славка Кукова

Настоящото изследване протича в две фази – анализ на законодателството и политиките, изготвен през май–юни 2010 г., и проучване на практиката, проведено през юни–август 2010 година. Анализът в първата фаза цели да установи дали настоящите правна рамка и политика за настаняване на деца в институции помагат или пречат за настаняването на ромски деца в институции. Целта на проучването на практиката е да се идентифицират конкретните причини за настаняване и свръхпредставеност на ромските деца в детските институции, както и да се сравни отношението към ромски деца в риск (или настанени в институции) и това към неромските деца. Проучването на практиката се фокусира и върху предоставянето на други услуги и форми на грижа за ромските деца като приемна грижа, осиновяване, настаняване в семейства на близки и роднини, реинтеграция в биологичното семейство, превенция на изоставянето и социално подпомагане на семействата в риск. За целите на изследването изследователите определят като роми лицата, които се самоопределят като такива и/или които се възприемат като роми от другите.