Система на правосъдие по отношение на деца в конфликт със закона в Нидерландия

Настоящето изследване представя системата на правосъдие по отношение на ненавършили пълнолетие лица в Нидерландия. Тази национална система представлява интерес поради утвърждаването й като една от най- прогресивните в света, благодарение на успешното прилагане на международните принципи на правосъдие по отношение на ненавършили пълнолетие лица и прилагане на ефективни мерки за работа с деца в конфликт със закона.

Предметът на изследването включва описание както на наказателните подходи на противодействие срещу правонарушенията, свързани с търсенето на наказателна отговорност, така и на алтернативните – при които вместо да се търси отговорност, се прилага социална намеса за оказване на грижи и закрила за децата или мерки за превъзпитание и възстановяване на нарушените обществени отношения.

Изследването е част от проект “Образование в правосъдие за малолетни и непълнолетни” на фондация “Партньори- България”, който цели съдействие при прилагането на възпитателни мерки по отношение на децата в конфликт със закона от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в градовете Лом и Видин.

Целта на изследването е да разкрие характера на алтернативните подходи на противодействие срещу детската престъпност в Нидерландия и по този начин да допринесе за по-хуманното и ефективно правосъдие по отношение на децата в конфликт със закона в България.

Авторът изказва благодарност на фондация “Отворено общество” – София, която направи възможно запознаването на място с органите на правосъдие по отношение на ненавършили пълнолетие лица в Нидерландия и техните практиките.