Стенограма от кръгла маса „Системата за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и правата на децата, настанени в корекционно-възпитателни институции“

Кръглата маса се проведе в рамките на проекта на БХК "Подпомагане на реформата в пенитенциарните институции в България", финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.