Виновни по подразбиране: Дискриминация и предразсъдъци спрямо ромите в системата на наказателното правосъдие в България

Автори:
    Диляна Ангелова и Славка Кукова

Днес съществуват убедителни доказателства, че е по-вероятно ромите, отколкото други етнически групи, да бъдат непропорционално засегнати от наказателното правосъдие на държавите членки на Европейския съюз (ЕС). Арестът, задържането под стража и осъждането възпрепятстват интеграцията на етническите малцинства в обществото и изследванията продължават да показват, че ромите остават една от най-маргинализираните групи в ЕС. Свръхпредставянето на ромите в наказателната система на ЕС не само допринася за вредните стереотипи, но и унищожава житейските шансове на ромите. Специалистите в сферата на наказателното правосъдие (адвокати, полицаи, прокурори и съдии) не са имунизирани срещу широкоразпространените вредни стереотипи и вкоренените нагласи към ромите. Нарастващите доказателства извън Европа (особено от САЩ) предполагат, че предразсъдъците към участниците в наказателното правосъдие оказват влияние и върху резултатите от наказателното правосъдие.

Отчитайки тези предизвикателства, беше иницииран проект „Борба с неосъзнатите предразсъдъци и дискриминацията срещу ромите в системата на наказателното правосъдие (ROMA)“, съфинансиран от Програма „Равенство, права и гражданство“ на Европейския съюз и с водеща организация Fair Trials International. Проектът цели: а) да подпомогне осъзнаването на това как негативните стереотипи и нагласи допринасят за ВИНОВНИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ: Дискриминация и предразсъдъци срещу 6 ромите в системата на наказателното правосъдие в Bългария към съдържанието свръхпредставянето на ромите в системата на наказателно правосъдие; б) да ангажира специалистите от системата на наказателно правосъдие в идентифицирането на ключовите рискове от дискриминация срещу ромите и стратегиите за подобряване на справедливостта при вземане на решения; и в) идентифициране и обмен на най-добри практики за борба с дискриминацията.

Настоящата публикация е създадена в изпълнение на проекта в България. От една страна, той обобщава съществуващите данни за ситуацията на ромите, социалните нагласи към тях и положението на ромите като участници в наказателното правосъдие така, както са описани в някои предходни изследвания, наблюдения и препоръки на международни органи, статистика на националните власти, съдебна практика и други. От друга страна, той представя гледната точка и личните възприятия на професионалисти и участници в наказателното правосъдие, свързани с дискриминацията и предразсъдъците спрямо ромите.

За целта в периода юни-декември 2019 г. бяха проведени 23 интервюта със съдии, прокурори, полицаи, адвокати, представители на ромски организации и лица от ромски произход, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.

Публикацията завършва с препоръки за преодоляване на съществуващите дискриминация и предразсъдъци спрямо ромите и за постигане на по-справедливо наказателно правораздаване. Проект на доклада беше консултиран с национални правни експерти и институции. Отзивите и коментарите им бяха взети предвид при изготвянето на окончателната версия на списъка с препоръки. Българският хелзинкски комитет би искал да благодари на всички заинтересовани страни, които допринесоха за доклада чрез участие в интервюта или чрез становища.