Задължителни международни стандарти в детското правосъдие

Документът представя в удобен за бърза справка табличен вид задължителните норми на международното право, отнасящи се до деца в конфликт със закона.