Задържани вместо защитени – Доклад на гражданското общество за задържането на уязвими търсещи закрила и нелегални мигранти в Евопейския съюз

Целта на проекта DEVAS бе да се извърши проучване и анализ на уязвимостта при задържаните търсещи закрила и нелегални мигранти: както начинът, по който се справят в условията на задържане лица, които преди това са били уязвими, така и начинът, по който задържането може да доведе до уязвимост при лица, които нямат официално признати характеристики на уязвимост и специални нужди.

Във взаимодействие с НПО в 23 държави членки ЙБС-Европа осигури провеждането на 685 индивидуални интервюта със задържани лица. От размерите и обхвата на извадките става ясно, че въпреки разнообразието в личните обстоятелства на интервюираните, върху всички тях задържането оказва отрицателно въздействие. Освен със задържани лица партньорите по проекта проведоха интервюта със служители в местата за задържане и други НПО, развиващи дейност в такива центрове, както и проучване на националното законодателство в областта на убежището и бежанците. Данните от тях се съдържат във всеки от 22-та национални доклада, публикувани в общия доклад по проекта DEVAS.

Това изследване надгражда над предишни доклади и проекти, чиято цел е да се проучи уязвимостта в местата за задържане. Анализът е насочен към отделни лица и групи с официално признати специални нужди – малолетни и непълнолетни, млади жени с деца, възрастни и лица със заболявания. На анализ е подложено и положението на задържани лица, които често остават незабелязани – самотни млади мъже, лица без заявени нужди, свързани с физическото и психичното им здраве и такива в положение на продължително задържане. Най-важната характеристика на изследването е, че бележи още един етап в дискусията за уязвимостта и задържането, тъй като резултатите от него почиват предимно на чутите гласове на задържаните. И така, разбирането за уязвимостта в резултат от изследването предава картината на преживяванията на задържаните лица такава, каквато е обрисувана от самите тях.