Условия на БХК за предоставяне на безплатна правна помощ

Поради недостиг на човешки ресурси срокът за разглеждане на молбите за правна помощ временно се удължава на два месеца, като след изтичането му следва да се счита, че е налице мълчалив отказ, както е описано в условията по-долу. Спешни молби за предоставяне на правна помощ трябва да бъдат означени като такива, включително на плика (ако са изпратени по пощата) или в полето "Относно"/"Subject" (ако са изпратени по електронна поща).

Правна помощ от програма на БХК за правна защита се предоставя само в отделни, подбрани случаи на нарушени основни човешки права. Решението за това се взема от директора на програмата. Правното съдействие се изразява в консултации или процесуално представителство пред българските съдилища и други институции, както и пред Европейския съд по правата на човека и други наднационални органи. Правна помощ се оказва в случаи (1) които представляват симптом на системен проблем, засягащ много хора, (2) добре подкрепени са с доказателства и (3) попадат в стратегическите приоритети на организацията.

Стратегическите приоритети на организацията, в които е необходимо да попада даден случай, за да му бъде оказано съдействие, са следните:

  1. дискриминация по основните признаци — пол, увреждане, раса/етнос, националност, сексуална ориентация, политически убеждения, религия/вяра и възраст, — упражнена спрямо представители на уязвими общности: деца, жени, хора в неравностойно положение, малцинства, лишени от свобода;
  2. образование за децата с увреждания;
  3. правен статус на лицата с ментални увреждания (психически разстройства и умствени затруднения);
  4. институционализиране на деца и възрастни с ментални увреждания и в местата за лишаване от свобода;
  5. потискане идентичността на нежелани малцинства по признаците в т. 1;
  6. законодателно ограничаване на правата, дискриминация и насилие срещу чужденци;
  7. правосъдие за деца (липса на съдебен контрол върху актове и дейности, които засягат правата на децата);
  8. свобода на сдружаване и мирно събрание;
  9. достъп до здравеопазване;
  10. по изключение оказваме помощ и при тежки случаи на: полицейско насилие; липса на достъп до адвокатска защита; прекомерна продължителност на наказателното и гражданското съдопроизводство; нарушаване на свободата на изразяване; нарушаване на икономически, социални и културни права, когато нарушението им се дължи на дискриминация по някой/и от признаците по т. 1.

Случаи, които попадат сред гореописаните, се поемат единствено след преценка от страна на директора на програмата за правна защита на БХК, което зависи, наред с друго, и от текущата натовареност на служителите на организацията. Такива случаи няма да се поемат, когато организацията не разполага с достатъчно човешки и други ресурси, за да предостави навременна и качествена помощ на засегнатите лица.

Условие за предоставяне на помощ от екипа на ППЗ е молителят да предостави свои контакти, на които да бъде открит при необходимост. Промяна в обстоятелствата, при които е предоставена помощта може да доведе до прекратяването ѝ.

За предоставянето на безплатна правна помощ молителите дължат оказването на съдействие на служителите и сътрудниците на БХК чрез навременно предоставяне на информация, документи, както и явяване при необходимост пред държавни и общински органи. Получателите на безплатна правна помощ дължат уважение както към служителите и сътрудниците на БХК, така и към правилата и условията за организация на работа в офиса ни.

Искания за правна помощ се приемат само в писмен вид на пощенски адрес ул. „Върбица“ № 7, ет. 4, 1504 София или на електронния адрес bhc[at]bghelsinki.org, с изключение на случаите, в които за молителя не е възможно да изложи писмено случая. Искането следва да съдържа кратко и информативно описание на фактите. Към него могат да се приложат копия от по-важни относими документи. Приемат се само копия на документи. Непредоставянето на отговор в едномесечен срок от получаването на жалбата от БХК следва да се счита от жалбоподателя за мълчалив отказ за предоставяне на правна помощ. Решението за непредоставяне на становище се взема след внимателен анализ на изложените в искането факти и доказателства.