Мисия и цели

Българският хелзинкски комитет (БХК) е независима, неправителствена организация за защита правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Основан e през 1992 г.

Акцент в работата на организацията е отстояването на правата на най-уязвимите групи: деца, жени, хора в неравностойно положение, непопулярни малцинства и лишени от свобода.

Целите на БХК са да насърчава уважение и отстояване на правата на човека, да лобира за законодателни промени за привеждане на българското законодателство в съответствие с международните стандарти, да поощрява обществен дебат по правозащитни проблеми и да популяризира правозащитната идея сред широката общественост.

Работата на БХК се основава на систематично наблюдение на правозащитната ситуация в България. В своята дейност комитетът обръща специално внимание на правата на детето, правата на жените, на етническите, сексуалните и религиозните малцинства, правата на хората с психични, интелектуални и емоционални затруднения, на положението в местата за задържане, на свободата от дискриминация, на защитата от изтезания и малтретиране, на правата на бежанците и мигрантите, свободата на изразяване и достъпа до информация, проблемите на системата за наказателно правосъдие.

В отделни, стратегически подбрани случаи, БХК предоставя и безплатна правна помощ на жертви на нарушени човешки правата под формата на консултации или чрез поемане на дела пред националните или международните съдилища.

Комитетът също така работи в областта на образованието по права на човека, като организира конференции, семинари, обществени акции и други форми на гражданска дейност, свързани с популяризиране на правозащитната идея сред обществеността.