Донори

НАСТОЯЩИ ДОНОРИ

Българският хелзинкски комитет е благодарен за подкрепата през 2012 г. на следните донори:

Институт "Отворено общество" - Будапеща, Ню Йорк

Институт„Отворено общество“, със седалище в Ню Йорк и европейски офис в Будапеща, финансира някои от основните дейности на БХК – институционална подкрепа, правна помощ и медийно застъпничество – от 1997 г. През 2009 г. към тази подкрепа се присъедини и Фондация „Оук“. От началото на 2009 г. ИОО Будапеща подкрепя и дейности на БХК в затворените институции.
 

Фондация "Оук", Швейцария 

Фондация „Оук“ е международна фондация, базирана в Женева, Швейцария. Фондацията подкрепя дейности в областта на опазване на околната среда, борбата с бездомничеството, защитата на правата на човека, правата на децата, права на жените и равнопоставеност в достъпа до образование. От 2009 г. фондация започна да съ-финансира дейностите на БХК за институционална подкрепа, правна помощ и медийно застъпничество.

Върховен комисариат за бежанците на ООН

Върховният комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) е агенцията на ООН, която координира глобалните действия по международната закрила на бежанци и разрешаването на бежански проблеми. ВКБООН подкрепя дейностите на бежанската програма на БХК от 1994 г., като дарението на агенцията представлява 60% от дарението за тази програма.

Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) е агенцията на ООН, която координира международните действия за закрила на бежанците и разрешаване на техните проблеми по територията на всички държави. ВКБООН подкрепя дейностите на Програмата на БХК за правна защита на бежанците и мигрантите от 1994 г.

Агенцията за основни права на Европейския съюз (FRA)


Агенцията за основни права на Европейския съюз е консултативен орган на Европейския съюз, създаден през 2007 г. с цел да предоставя на институциите, органите и службите на 27-те държави-членки информация и данни за правозащитната ситуация в тези страни. БХК работи с Агенцията от 2008 г. като изготвя сравнителни тематични правни изследвания по определени теми, зададени от Агенцията, които са поръчани най-често от Европейския парламент или Европейската комисия.

Европейска комисия 
Европейската комисия подкрепя различни направления от дейностите на БХК от години, в това число проекти в областта на превенция на малтретиране в затворените институции, достъп до правосъдие. През 2012 г. Комисията подкрепя работата на няколко партньорски европейски организации, в това число и на БХК, по проект за подкрепа на жертви на престъпления и изследване на наказателния процес. Проектът се води от Ирландския съвет за граждански свободи.

Европейски бежански фонд  

Eвропейският бежански фонд на Европейската комисия е част от общата програма Солидарност и управление на миграционните потоци. Той цели да подпомага усилията на държавите членки на ЕС в справянето с последствията от приемането на бежанци и изселници, както и да им се осигури достъп до справедливо и ефективно производство. От 2010 г. фондът подкрепя и дейности на Програмата на БХК за бежанци и мигранти по предоставяне на правна помощ на кандидати за убежище в страната по време на производство за предоставяне на закрила.

Фондация "Лион Ливай"

Фондация „Лион Ливай“ е частна фондация, основана през 2004 г. в САЩ. Фондацията подкрепя дейности основно в сферата на археологията, изкуството, културата и научните изследвания. БХК попадна в полезрението на Фондацията вследствие на застъпническите си дейности срещу разрушаването на ромски жилища през 2006 г., откогато Фондацията започна да подкрепя работата на Правната програма на БХК.

Ментал дисабилити адвокаси сентър - Будапеща (MDAC)

MDAC e неправителствена организация, регистрирана в Будапеща, която работи в подкрепа на правата на хората с умствени, психически или емоционални разстройства в Европа и Централна Азия. В периода 2004 – май 2012 г. MDAC работи в партньорство с Правната програма на БХК в изпълнението на проект в защита на хора с умствени и/или психически проблеми. 

Фондация "Работилница за граждански инициативи" в партньорство с Техсуп-Глобал за България

http://www.bghelsinki.org/media/uploads/b_wicf_banner.png

ФРГИ и Техсуп-Глобал за България направиха дарение на лицензиран софтуер за нуждите на организацията.

 

 

 

МИНАЛИ ДОНОРИ

В предишни години, БХК е получавал подкрепа също и от следните донори:

 • Американската агенция за международно развитие
 • Демократична комисия към Посолството на САЩ, София
 • Европейски център за правата на ромите – Будапеща 
 • Институт за конституционна и законодателна политика - Будапеща
 • Институт за устойчиви общности
 • Министерство на труда и социална политика
 • Посолството на Холандия в България
 • Програма МАТРА КАП и Програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия
 • Програма на развитие на ООН
 • Програма ФАР Демокрация
 • Ромски образователен фонд
 • Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа  
 • Фонд "Джърман маршал"
 • Фонд за подкрепа на НПО на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
 • Уестминстърска фондация за демокрация