HUMANRIGHTSGUIDE.bg

Информацията е достъпна на български и на английски език, затова ръководството може да е от полза и на всички чужденци, живеещи на територията на България и работещи в областта на правата на човека. 

Посетете сайта и разгледайте всички теми тук:

Съдържание

Въвеждащи теми

Какво са правата на човека?

•права и задължения

•основни документи

•какво е нарушение

•институции, които ги защитават

•тест за самооценка

Институции по права на човека

•Омбудсман

•Европейски съд по права на човека

•Комитет на ООН по права на човека

НПО и институции, които могат да помогнат – правомощия и контакти

•Комисия за защита от дискриминация

•ДАЗД

•Комисия за защита на лични данни

•Комисия за защита на потребителите

•Съвет за електронни медии

•Главна инспекция по труда

•Инспекторат към Висшия съдебен съвет

•Национално бюро за правна помощ

Основни теми

Арест и задържане

Дискриминация + тест за самооценка

Домашно насилие + тест за самооценка

Затвори + тест за самооценка

Принудително настаняване и психиатрична помощ

Свобода на изразяване и медии + тест за самооценка

Съд и справедлив процес

Всяка тема съдържа

•Информация за правата и задълженията на участниците

•Практически примери, които помагат на обучаващите се да приведат житейска ситуация в правната

•Относимо законодателство

•Съдебна практика на ЕСПЧ и понякога на национални съдилища, други източници

•За темите въведение в права на човека, дискриминация, домашно насилие, затвори и свобода на изразяване са налични и тестове за самоооценка