Устав

Промени, приети от Общо събрание на БХК на 31.05.2018 г., 20.09.2018 г.

І. Общи положения

Член 1

Български хелзинкски комитет (БХК) е доброволно сдружение на граждани, желаещи да се занимават с наблюдение на ситуацията с човешките права в България и в други страни, както и с действия в тяхна защита.

Член 2

БХК е независимо сдружение за общественополезна дейност, което не обслужва отделна партия, политическа коалиция или лице, действащо на основание на Закона за политическите партии.

Член 3

(1) БХК е юридическо лице със седалище гр. София.

(2) БХК няма краен срок, за който е учреден.

ІІ. Цели, задачи и средства за тяхното постигане

Член 4

Целите и задачите на БХК са:

 1. Да организира системни наблюдения върху ситуацията с човешките права в България и в чужбина.
 2. Да изготвя доклади за ситуацията с правата на човека и да ги разпространява в страната и в чужбина.
 3. Да изготвя, превежда и разпространява материали, свързани с теорията и практиката на правата на човека.
 4. Да организира конференции, семинари, публични акции и други законни форми на гражданска дейност, свързани със защитата на човешките права.
 5. Да защитава правата на отделни физически и юридически лица на територията на Република България и в чужбина.

Член 5

(1) За постигане на своите цели и задачи БХК действа на основата на Конституцията и законите на Република България според правила за извършване на общественополезна дейност, които включват:

 1. Организиране и поддържане на контакти и взаимодействие с юридически и физически лица в България и в чужбина;
 2. Организиране на мисии за издирване на факти, мрежи за сигнализация и други средства за наблюдение на ситуацията с човешките права в България и в чужбина;
 3. Поддържане на информационна банка;
 4. Събиране на информация за международното и вътрешното законодателство, за съдебната и друга практика в областта на правата на човека;
 5. Подпомагане с всички законни средства на физически лица и организации на територията на Република България и в чужбина.

(2) Управителният съвет определя реда, по който се извършва общественополезната дейност на основата на правилата по ал.1.

Член 6

Членовете на БХК се ръководят от убеждението, че с дейността си този комитет следва да стимулира сред широката общественост потребността от такъв живот, при който достойнството, ценността и правата на всеки човек се ползват с уважение и защита, както и да допринася за насърчаване на законодателството в областта на човешките права.

ІІІ. Членство

Член 7

(1) Член на БХК може да бъде всяко физическо лице или юридическо лице с нестопанска цел, което приема устава и изразява готовност да работи за целите на комитета.

(2) Обстоятелствата по ал.1 се удостоверяват за физическите лица с писмена декларация в молбата за приемане, отправена до Управителния съвет, а за юридическите лица - с писмена декларация в молбата за приемане, отправена до Управителния съвет, придружена от решение на управителния орган на юридическото лице, оправомощен да взема решение за членство в друго юридическо лице.

(3) Документите по ал. 2 за юридическите лица се придружават от устава или от други документи, даващи възможност да се установи достоверността на обстоятелствата по ал.2. Когато кандидатът се позовава на препоръка от един или повече членове на БХК, тя се прилага в писмен вид.

(4) С кандидата се провежда събеседване от комисия с нечетен брой членове, назначена с решение на Управителния съвет. Комисията изготвя доклад с преценка относно позицията на кандидата по правата на човека и негови изяви или дейност в тяхна защита, лоялност към правозащитната идея или полезност за организацията, който представя на Общото събрание. Членовете на комисията с особено мнение имат право да го изразят пред Общото събрание.     

(5) Когато комисията по ал.4 от този член не може да установи обстоятелствата по същата алинея, гласуването на кандидатурата се отлага за 6-месечен срок, но не по-късно от следващото общо събрание. До изтичането му БХК привлича активно кандидата към дейност, позиция или съдействие по посочени от кандидата правозащитни проблеми, след което комисията по ал.4 изготвя нов доклад по кандидатурата и го представя на следващо Общо събрание.

(6) Управителният съвет на БХК може да вземе решение, с което да покани за член физическо лице с особено значим принос в областта на защита правата на човека и да внесе в Общо събрание мотивирано предложение за неговото приемане, след като е взето писменото съгласие на лицето, в което са заявени обстоятелствата по алинеи 1 и 2 от този член. В този случай не се провежда събеседването по ал. 4 от този член.

(7) Членовете са длъжни да участват в Общото събрание и в управителните органи на БХК, в които са избрани, освен когато уважителни причини препятстват това.

Член 8

(1) Приемането на членове става от Общото събрание на комитета с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(2) Физическите и юридическите лица имат еднакви права и задължения.

(3) Юридическите лица се представляват в органите на комитета от едно лице, излъчено от органа на юридическото лице-кандидат, оправомощен да вземе решение за това.

(4) Представителството по ал.3 се удостоверява с писмен документ, който се придружава от устава или от други документи, даващи възможност да се установи достоверността на обстоятелствата по ал.3.

(5) Не се допуска юридическо лице да се представлява в БХК от физическо лице, което е член на БХК.

Член 9

Списъкът на членовете на БХК се съхранява в архива на организацията.

Член 10

(1) (ОС от 13.03.2014 г.) Член на БХК може да напусне сдружението по своя воля като изпрати писмено заявление за това до някой от органите на БХК – председател, Управителен съвет или Общо събрание.

(2) Юридическите лица - членове на БХК придружават заявлението по ал.1 с решение на управителния орган на юридическото лице-член, оправомощен да взема решение за членство в друго юридическо лице.

(3) Прекратяването на членството по ал.1 се зачита от деня на изпращане на писменото заявление.

(4) При прекратяване, преобразуване, вливане, сливане, отделяне или разделяне на юридическите лица-членове на БХК те автоматично прекратяват членството си.

(5) Председателят или неговият заместник уведомява за постъпилите заявления на първото заседание на Управителния съвет и на първото Общо събрание.

(6) Прекратилите членството си и изключените от сдружението нямат право да изискват обратно внесените от тях членски вноски.

Член 11

(1) Член на БХК, който нарушава устава, се изключва от сдружението по предложение на Управителния съвет или на най-малко трима членове.

(2) Решението се взема от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите в присъствието на члена и след неговото изслушване, освен в случаите по ал. 4.

(3) Решение за изключване може да се вземе само след като председателят писмено уведоми предлаганият за изключване за деня, мястото и часа на общото събрание.

(4) Ако предложеният за изключване член, въпреки надеждно връченото писмено уведомление по ал.3 не се яви на общото събрание без писмено и предварително посочване на уважителни причини за неявяването си, общото събрание взема решение по предложението за изключване без присъствието и изслушването на предложения за изключване член.

Член 11а

(1) Членовете дължат годишен членски внос, чийто размер се определя ежегодно от Общото събрание.

(2) (нова, ОС от 31.05.2018 г.) Лицата, които са пенсионери за осигурителен стаж и възраст или по инвалидност, се освобождават от членски внос.

(3) Неплащането на членски внос за предходната година, което се констатира от Управителния съвет, води до прекратяване на членството.

(4) Управителният съвет представя пред Общото събрание сведения за платен членски внос веднъж годишно.

(5) Срокът за плащане на годишния членски внос е до края на месец май следващата година.

(6) (ОС от 13.03.2014 г.) Най-малко десет дни преди изтичането на срока по ал. 5 всички членове на БХК се уведомяват за изискването и сроковете за плащане на членски внос. Уведомяването де извършва по електронна поща с обратна разписка или писмено по поща с обратна разписка, както и по телефон или лично.

Член 12

Всички документи, включително протоколите от общите събрания по чл. чл. 7, 9 и 10, както и копия от документите по чл. 8 се съхраняват в нарочен архив.

ІV. Органи

Член 13

(1) Висш орган на БХК е Общото събрание (ОС), което се състои от всички членове на сдружението;

(2) ОС се свиква най-малко веднъж годишно.

Член 14

(1) ОС се свиква от Управителния съвет или от 1/3 от членовете на сдружението. ОС е законно ако присъстват повече от половината членове;

(2) (изм., ОС от 20.09.2018 г.) ОС се свиква най-малко четиринадесет дни предварително чрез писмени покани или чрез покана, която се обявява в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива се свиква. За събрания, на които ще се избират нови управляващи органи, поканата задължително се обявява в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(3) В случай, че са изпълнени условията на ал. 1 и 2 от настоящия член за свикването на ОС, един час след предварително обявения час за започване то може да взема решения колкото и членове да присъстват.

Член 15

(1) Общото събрание:

 1. Изменя и допълва устава на БХК и други вътрешни актове;
 2. избира Управителен съвет;
 3. избира председател и заместник-председател на комитета;
 4. (доп., ОС от 31.05.2018 г.) приема годишни отчети за дейността, включително по отделните проекти, изразходваните средства и текущото финансово състояние от органите на комитета след изслушване на председателя и директорите на програми;
 5. приема проекти на Управителния съвет за бъдещата организация на дейността и бюджета на комитета;
 6. взема решения за необходимостта от внасяне, реда за определяне на размера и начина на внасяне на членските вноски;
 7. приема и изключва членове на комитета;
 8. отменя решения на другите органи на БХК, които противоречат на закона, устава на комитета и други взети от ОС решения;
 9. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други организации.
 10. (нова, ОС от 31.05.2018 г.) приема правилника за дейността на БХК.
 11. (нова, ОС от 26.09.2018 г.) одобрява решения на управителния орган на други юридически лица, които са собственост на сдружението, в размер над 5000 лева.

(2) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Член 16

(1) ОС взема решения само по въпроси, които са предварително вписани в поканата като проект за дневен ред.

(2) Членовете на БХК, с изключение на юридическите лица, могат да гласуват на ОС по пълномощие.

(3) Един член може да представлява не повече от един член на комитета въз основа на писмено пълномощно, което се депозира в началото на събранието пред председателстващия събранието, а впоследствие се прилага към архива на БХК. Преупълномощаване не се допуска.

Член 17

(1) ОС взема решения с обикновено мнозинство на присъстващите, освен в случаите, в които настоящият устав предвижда друго.

(2) За изменение на устава, за прекратяване и преобразуване на сдружението, са необходими гласовете на 2/3 от присъстващите.

(3) Решения по член 30, ал.3 се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на БХК.

(4) Решения по ал.2 не могат да се вземат, когато събранието се провежда по реда на член 14, ал.3 от настоящия устав.

(5) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него/нея, неговия/нейния съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително, както и до юридически лица, в които той/тя е управител(ка) или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Член 18

(1) (изм., ОС от 31.05.2018 г.) Управителният съвет се състои от трима или петима членове и се избира за срок от две години.

(2) Юридическите лица, които са членове на сдружението, могат да предлагат за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на БХК.

Член 19

Управителният съвет:

 1. Ръководи работата по цялостната дейност на комитета, включително и тази в обща полза;
 2. изготвя отчети за дейността и финансовото състояние на комитета и ги представя пред ОС;
 3. изготвя проектоплан за дейността и проект за бюджет на комитета и го представя пред ОС;
 4. определя административната структура на БХК;
 5. управлява имуществото на комитета;
 6. представлява комитета и определя обема на представителната власт на отделни свои членове;
 7. определя адреса на комитета;
 8. (нова, ОС от 20.09.2018 г.) избира и освобождава директорите на програми на комитета;
 9. (нова, ОС от 20.09.2018 г.) взема решения във връзка с упражняване на права и изпълнение на задължения на сдружението като член или съдружник в други юридически лица или неперсонифицирани организации;
 10. (нова, ОС от 20.09.2018 г.) задължително одобрява следните решения на управителния орган на други юридически лица, които са собственост на сдружението:
  а) сделки на управление или на разпореждане с вещни права върху недвижими имоти, както и облигационни или търговски сделки, свързани с права върху недвижими имоти на дружеството;
  б) поемане от дружеството на задължения в размер между 1000 и 5000 лева;
  в) участие на дружеството в проекти, финансирани или съфинансирани от програми.
 11. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

Член 20

(1) УС се свиква от председателя или упълномощен от него измежду членовете на УС заместник или по искане на поне двама негови членове.

(2) Лицата по ал.1 са длъжни да известят всички членове на УС.

(3) УС може да взема решения ако присъстват повече от половината негови членове.

(4) Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

(5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Член 21

(1) Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на решенията по Член 19, т.1 и 5 и Член 35, ал.1, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(2) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Член 22

Член на УС може да го напусне по свое желание след като писмено заяви това на едно от заседанията на УС.

Член 23

Председателят на БХК се избира за срок от две години от ОС измежду членовете на избрания УС.

Член 24

(1) Председателят:

 1. Ръководи работата на комитета между заседанията на УС в съответствие с решенията на ОС и УС;
 2. ръководи заседанията на УС на комитета;
 3. провежда и следи за изпълнението на взетите решения от ОС и от УС на комитета;
 4. определя щатно разписание, привлича сътрудници на комитета и сключва договори с тях;
 5. дава отчет пред УС и ОС за своята дейност като председател.

(2) Председателят може да възлага свои правомощия по т.1, 2, 3 и 4 на други членове и сътрудници на комитета.

Член 25

Заместник-председателят на БХК се избира за срок от две години от ОС измежду членовете на избрания УС.

Член 26

(1) Заместник-председателят:

 1. В отсъствието на председателя и ако за негов заместник не е упълномощен друг член на УС провежда и следи за изпълнението на взетите решения от ОС и УС;
 2. в отсъствието на председателя и ако за негов заместник не е упълномощен друг член на УС ръководи заседанията на УС.

(2) Заместник-председателят може да възлага свои правомощия по ал.1 на други членове на комитета.

Член 27

(доп., ОС от 31.05.2018 г.) Всеки член на комитета има право на достъп до архива, с изключение на лична информация, която не може да се предоставя на трети лица по силата на закон или друг нормативен акт.

V. Контрол, документация и разходване на имуществото за осъществяване на общественополезна дейност

Член 28

Веднъж годишно БХК осигурява извършването на проверка на дейността си от лицензиран експерт-счетоводител.

Член 29

(1) БХК води книги за протоколите от заседанията на ОС и УС. Ръководещият заседанието на ОС или УС и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) БХК изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни относно:

 1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. финансовия резултат.

(3) (изм., ОС от 31.05.2018 г.) Годишният доклад за дейността на БХК е публичен. Той заедно с финансовия отчет на БХК за осъществяване на общественополезна дейност се представя в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, в законово установения срок.

Член 30

(1) БХК може безвъзмездно да разходва имущество при осъществяване на дейността, насочена за постигане на своите цели.

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от БХК се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на сдружението по ред и правила, определени от устава и по решение на УС. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна.

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на БХК за осъществяване на общественополезна дейност е необходимо мотивирано решение, взето от ОС с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 1. Лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
 2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
 3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Член 31

БХК не може да сключва сделки с лицата по Член 30, ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на БХК или са сключени при общи условия, публично обявени.

VІ. Финансиране и имущество

Член 32

(1) Средствата и имуществото на БХК се образуват от:

 1. Членски вноски в пари или друго имущество;
 2. дарения;
 3. завещания;
 4. стопанска дейност, която е свързана с целите на комитета по член 4.

(2) Стопанската дейност на БХК включва:

 1. Издаване и разпространяване на материали, свързани с правата на човека;
 2. Консултантска дейност, свързана с правата на човека.

VІІ. Преобразуване и прекратяване

Член 33

Преобразуването и прекратяването на БХК става в съответствие с глава 3 на Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение на ОС, което не се провежда по реда на Член 14, ал. 3, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите.

Член 34

Прекратяването може да стане и по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Член 35

(1) При прекратяване на БХК по решение на ОС, ОС взема решение за ликвидация, която се извършва от УС или от определено от УС лице, както и за разпределяне на имуществото.

(2) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество на сдружението се разпределя на други нестопански организации за защита на човешките права по решение на ОС.