Кариери

По-долу ще откриете позициите, които са свободни в момента. Ако такива няма, или не откривате това, което е подходящо за вас, но въпреки това имате желание да допринесете за успеха на БХК, изпратете ни вашата автобиография и мотивационно писмо с изложение защо искате да помогнете на БХК и как можете да го направите.

Отворени позиции към момента

 • Адвокат / Супервайзор

  Фирма/Организация: Български хелзинкски комитет

  Клон/регионален офис: Програма за правна защита на бежанци и мигранти

  Начин на кандидатстване: В ПИСМЕНА ФОРМА – лично или по пощата с обратна разписка (БЕЗ ИМЕЙЛ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ!)

  Адрес за подаване на кандидатура: София 1000, ул. "Узунджовска" № 1, етаж 3

  Лице за контакт при предаване на кандидатура: Илиана Савова

  Описание на услугата: Дистанционна супервизия, съдействие и контрол върху устната информация, предоставяна от консултантите-украински юристи, разположени в т.нар. „сини точки/blue dots“ в София, Варна и Бургас на лицата, търсещи временна закрила в Република България.

  Метод на изпълнение: 1). Осигуряване в работните дни и работно време (9.00 до 18.00) на дистанционна супервизия (по телефон) чрез разясняване на въпроси, възникващи в консултантите-украински юристи, осъществяващи предоставяне на обща правна информация за правата на лицата с временна закрила, които дават дневен прием и са разположени в в т.нар. „сини точки“ (Blue Dots), организирани от ВКБООН и УНИЦЕФ в кризисните центрове в градовете София, Варна и Бургас. 2). Регулярна отчетност на дейността по супервизия към ръковоството на програмата.

  Местоизпълнение: България.

  Срок на изпълнение: от 1 юни до 31 декември 2022 г.

  Срок за кандидатстване: 30 май 2022 г.

  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТУРИТЕ:

  Изисквания при подаване на кандидатурата - кандидатът подава:

  а) заявление с данни за контакт;

  б) автобиография в Euroformat с описание юридическия стаж и опит;

  в) адвокатска карта – в копие;

  г) документи, доказващи останалите изисквания - ако са налични.

  Кандидатурата (офертата) се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата. Върху плика кандидатът посочва адрес и телефон за за кореспонденция.

  Офертата се представя лично. Офертата може да бъде подадена и по пощата с обратна разписка. Оферти, подадени чрез Jobs.bg не се приемат и не се разглеждат.

  При лично подаване на офертата в офиса на БХК върху плика се отбелязват поредният номер и датата на получаване, за което кандидатът получава разписка.

  Кандидатури/оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат.

  Критерии за оценка на кандидатурата/офертата: комплексна оценка на компонентите опит, експертиза и квалификация за предоставяне на специализираните правни услуги.

  Условие за допустимост на кандидатурата/офертата: кандидатът следва да има адвокатска правоспособност, най-малко 5 години адвокатски стаж, владеене на руски език, познанията в областта на бежанското право. Предходният опит в консултирането на чужденци, търсещи или получили закрила в България е предимство.

  Методика за определяне на оценката:

  Оценката се определя съобразно наличието на следните компоненти:

  • А - кандидатът има адвокатска правоспособност – 50 точки.
  • В – кандидатът владее руски език – 15 точки.
  • С – курсове/специализация в областта на бежанското право – 15 точки
  • D – предходен опит в консултиране на търсещи или получили закрила – 20 точки

  Общо - 100 точки (максимален брой)

  Брой на набираните изпълнители – 1 изпълнител;

  Класиране - кандидатите се класират по броя набрани точки. При равен брой точки се пристъпва към теглене на жребий.

  Срок за оценка на офертите - в срок от 3 работни дни от изтичане на срока, обявен за набиране на оферти, назначената от председателя на УС на БХК оценителна комисия извършва оценка на набраните оферти и класира кандидатурите по обявените критерии и методика, за което се съставя и подписва надлежен протокол, който се предава на представителя на възложителя БХК.

  Срок за сключване на договора - в срок до 15 работни дни след извършване на класирането, класираният кандидат се поканва да подпише договор.

 • Українських юристів для роботи в кризових центріх у Софії, Варні та Бургасі

  Програма правового захисту біженців і мігрантів Болгарського Гельсінського комітету прагне найняти українських юристів для надання консультацій переміщеним особам з України, які шукають або отримують тимчасовий захист – у таких місцях:

  • София – 1 юрист (адвокат)
  • Варна – 1 юрист (адвокат)
  • Бургас – 1 юрист (адвокат)

  Вимоги до кандидатів на роботу: дієздатність в Республіці Україна, знання болгарської мови є перевагою. Період роботи: 15.05.2022 - 31.12.2022 Пропозиція подається в письмовій формі особисто або поштою з розпискою на вказану адресу та адресата:

  Илиана Савова, директор
  Програма за правна защита на бежанци и мигранти
  Български хелзинкски комитет
  София, 1000, ул. „Узунджовска“ №1, ет. 3

  Письмова пропозиція має містити резюме; облікова картка іноземця з наданим тимчасовим захистом; документи в копії, що підтверджують, що кандидат займався адвокатською діяльністю в Республіці Україна.  Кінцевий термін подання заявки на роботу: 10.05.2022

  Додаткова інформація – телефон: 02 981 3318 або 02 980 2049, контактна особа: Секулова Єлица

 • Украински адвокати за работа в кризисните центрове в София, Варна и Бургас

  Програмата за правна защита на бежанци и мигранти при Българския хелзинкски комитет търси да наеме украински адвокати за предоставяне на консултации на разселени лица от Украйна, които търсят или са получили временна закрила - на следните места:

  • София - 1 изпълнител
  • Варна - 1 изпълнител
  • Бургас - 1 изпълнител

  Изисквания към кандидатите за работа

  Адвокатска правоспособност в Република Украйна, владеенето на български език е предимство.

  Период за наемане на работа: 15.05.2022г. – 31.12.2022г.

  Офертата се представя в писмен вид лично, или, по пощата с обратна разписка до посочения адрес и адресат:

  Илиана Савова, директор
  Програма за правна защита на бежанци и мигранти
  Български хелзинкски комитет
  София, 1000, ул. „Узунджовска“ №1, ет. 3

  Писмената оферта трябва задължително да съдържа автобиография; регистрационна карта на чужденец с предоставена временна закрила; документи в копие, доказващ че кандидатът е упражнявал адвокатската професия в Република Украйна.

  Краен срок за подаване на заявление за работа: 10.05.2022 г.

  За повече информация – телефон: 02 981 3318 или 02 980 2049, лице за контакт: Елица Секулова