БХК се присъедини към Обръщение към народните представители

БХК се присъедини към Обръщение към народните представители от граждански организации във връзка с предстоящите процедури за избор на органите с изтекъл мандат 09.01.2024 г.

Обръщението е подкрепено още от организациите: Български институт за правни инициативи, Антикорупционен фонд, Асоциация на европейските журналисти - България, Български адвокати за правата на човека, Български Хелзинкски комитет, Български център за нестопанско право, Институт за пазарна икономика, Институт за развитие на публичната среда,Център за либерални стратегии и Център за оценка на въздействието на законодателството.

В него се настоява Народното събрание да:

- Започне незабавно процедури за избор на органите с изтекъл мандат, за да се преодолее институционалната криза;

- Възприеме времеви критерий за откриване на процедурите, като започне с органите и членовете на органите, които най-дълго са извън законоустановения мандат, освен когато друго не е предвидено в закон;

- Публикува актуален график на мандатите на членовете на едноличните и колективните органи;

- Се придържа стриктно към принципите на публичност, прозрачност, обективност, равнопоставеност, предвидимост на избора, отчетност на назначаващия орган, професионализъм и конкурентост, въплътявайки практически промените в Конституцията на Република България от декември 2023 г.;

- Организира процедурите за избор в разумен срок (минимум 3 месеца от номинацията до избора), за да се даде достатъчно време на професионални общности, медии и гражданско общество да се запознаят с предложените номинации и техните концепции;

- Изготви анализ на сектора, за който съответния орган има правомощия по регулиране, управление, санкциониране, лицензиране, надзор и др.

- Изготви анализ на годишните отчети на органа;

- Въведе задължително изискване номинираните кандидати да представят писмена и публична концепция за управление на органа;

- Направи задълбочена проверка на професионалните и етичните качества на кандидатите, включително и чрез изискване на информация от други институции и организации;

- Предприеме проактивен подход за осигуряване на автентична конкуренция, като приобщи професионални организации да номинират пряко кандидати;

- Създаде постоянна парламентарна Комисия по избора на органи, която да организира процедурите по избор и която да заседава съвместно с ресорна/и комисия/и за изслушване на кандидатите; към Комисията по избора да се създаде консултативен граждански борд, който да дава становище за професионалните и етични качества на номинираните кандидати;

- Предвиди възможност медии, граждански организации и представители на академичната общност да задават писмени и устни въпроси по време на изслушването на кандидатите.

 

Пълният текст на пислото можете да видите тук.