БХК внесе искане към МОН и МЗ за връщане в клас и на учениците от 5. до 12. клас

В сряда БХК входира в Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката искане да се предприемат незабавни действия за връщане на децата от 5. до 12. клас в присъствена форма на обучение при осигуряване на безопасна среда. За тази цел МЗ трябва да стартира процедура за поръчка на необходимото количество тестове, а МОН да промени Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

Писмото е подписано и входирано от директорката на програмата за правна защита адв. Адела Качаунова. В документа адв. Качаунова подчертава, че мерките за овладяване на здравната криза засягат непропорционално децата в училищна възраст, и това продължава да е така и към този момент.

С пълния текст на писмото можете да се запознаете по-долу:

 

            Уважаеми г-да Министри,

            Със Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021, доп. със Заповед № РД-01-861/21.10.2021 г., на министъра на здравеопазването голяма част от учениците в страната бяха изпратени да се обучават в електронна среда от разстояние (ОРЕС) поради увеличената заболеваемост от COVID-19. Някои точки от Заповедта, отнасяща се до недопускането на употреба на т. нар. зелени сертификати в училищата и от лица под 18 години бяха оспорени от името на четирима ученици пред Административен съд София град (вж. адм. д. № 10437/2021 на АССГ). БХК, както и други неправителствени организации систематично поддържаме тезата, че мерките за овладяване на здравната криза засягат непропорционално децата в училищна възраст. Това продължава да е така и към този момент.

            Със Заповед № РД-01-890/ 03.11.2021 министърът на здравеопазването допусна възобновяването на присъственото обучение, при условия подробно описани в т. 20 от заповедта. Въз основа на тази заповед МЗ и МОН приеха съвместна Заповед № РД09-4247/ 08.11.2021 за одобрение на Насоки за обучение и действия при извънредна епидемична обстановка в училищата (по-нататък Насоките). Тези Насоки съдържат подробни указания за начина на възстановяване на присъственото обучение в училищата, но САМО за паралелките I-IV клас. За останалите ученици, които съставляват по-голямата част от обучаващите се деца между V и XII не е предвидена възможност за връщане в училищата. Не са допуснати никакви изключения за училища, в които е постигнато висок процент на ваксиниран педагогически и непедагогически персонал, въпреки че МОН раздаваше грамоти за училища, в които има 70 и повече процента ваксиниран персонал, не са предвидени изключения за ученици, които притежават т. нар. зелен сертификат поради преболедуване, ваксинация или тестване, не са посочени никакви срокове, в които ще бъде осигурено закупуването на съответните бързи щадящи антигенни тестове. Това изключване на голяма част от учениците от присъственото обучение без никакъв ангажимент в какъв срок то ще бъде възобновено е недопустимо и непропорционално засягане на правата на децата. Напомням, че те са единствените, които ефективно са изолирани от нормалния социален живот, докато всички заведения в страната, магазини и прочие места за социални сбирки, могат да бъдат посетени от всеки със зелен сертификат, който безпроблемно се осигурява в страната в разрез с всички научни или доказано добри практики от други държави.

            Напомням също, че от летните месеци ви призоваваме да предприемете ефективни действия за избягване на поредното ОРЕС за учениците. На 20.07.2021 г. пет неправителствени организации изготвихме и изпратихме на МЗ, МОН, Президента и Министър-председателя "Предложение за въвеждане на мерки, осигуряващи оптимално провеждане на присъствена учебна година". Предложението ни беше тези мерки да се вземат преди началото на учебната година, да бъдат обезпечени организационно и финансово, и всички засегнати да бъдат предварително и подробно информирани за тях. Предложихме също коригиране на учебните планове, за да бъдат облекчени децата, мнозинството от които имат натрупани дефицити от предходните две учебни години, преминали предимно в дистанционен формат за много от тях, както и по-стриктни ограничения за възрастните, за да не се стига до ситуация, в която затварянето на училищата да стане неизбежно.

Припомнихме и изложихме предложенията си отново на среща с екипа на министър Денков на 18 август 2021г. Срещата се проведе в парламента, по инициатива на една от парламентарните групи, и на нея депутатите се ангажираха да лобират за осигуряване на целеви средства за закупуване на тестове за нуждите на МОН. Такива средства бяха заложени при актуализацията на бюджета на Министерството на здравеопазването в началото на октомври.

На нарочна среща, организирана от МОН на 30 август, в деня на протест за присъствено образование, който подкрепихме, министър Денков събра всички ангажирани граждански организации, защитаващи позиции в целия спектър – от училище без никакви мерки до крайни ограничения с цел минимизиране на рисковете в клас.

            На 1.09.2021 г. адв. Драгиева от Програмата за правна защита на БХК внесе искане до МЗ да се изпълни Националния оперативен план, приет с решение № 518 от 15 юли 2021 г. на Министерския съвет. По силата на чл. 63 и сл. от Закона за здравето, правомощията за налагане на посочените в цитирания план мерки са възложени на министъра на здравеопазването. Това беше поискано предвид предстоящото начало на учебната година и видимото нарастване на кривата на заболеваемост.

            Намирам, че именно бездействието на МЗ и на МОН да се предприемат навременни мерки е причината учениците да бъдат поставени в ОРЕС без ясна перспектива за срока му. Този резултат от бездействията да се предприемат действия по изпълнение на посочения план, беше предвидим и за това предотвратим.

           С настоящото искане настоявам да предприемете незабавно необходимите действия съгласно правомощията Ви за поръчката и закупуването на щадящи бързи антигени тестове за всички ученици в страната; да разпоредите незабавно възобновяване на присъствения учебен процес в училищата с 70 и повече процента ваксиниран педагогически и непедагогически персонал, като за целта измените и допълните съответно Насоките, утвърдени на 8.11.2021 г.

            Моля да ме уведомите за предприетите действия.