Борба с хомофобията, трансфобията и дискриминацията: страните от ЕС се движат с различни скорости

На 30 ноември Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) представи доклада си относно хомофобията, трансфобията и дискриминацията на база сексуална ориентация и проявление на пола пред членовете на Европейския парламент.

Докладът на FRA разкрива обстоятелството, че законодателството и практиката в някои държави-членки на ЕС засилват закрилата на ЛГБТ (лесбийки, гей, бисексуални и трансексуални) лица, а в други – правата на ЛГБТ лицата се ограничават и пренебрегват. Това създава неравнопоставеност в защитата на правата на ЛГБТ в Европа.

Посоченият доклад е в отговор на искането на Европейския парламент да се разгледа задълбочено ситуацията на ЛГБТ (лесбийки, гей, бисексуални и трансексуални) лицата вследствие ограничителното законодателство относно техните права в някои държави-членки.

Докладът на FRA подчертава три основни проблема, срещани от ЛГБТ лицата в ЕС: фактът, че те са принудени да живеят в мълчание и сянка, търпят атаки, свързани с насилие и не са третирани равнопоставено, например на работа, от наемодатели или при преместване в ЕС.

Директорът на FRA, Morten Kjaerum посочва, че изследването на е набелязало положително развитие, както и области, където са отбелязани слаби промени от последното проучване през 2008 или са настъпили промени към влошаване. Например по-голям брой държави¬членки на ЕС признават правото на еднополова двойка да сключи брак, докато други държави не им признават това право. Това съответно води до правни и практически последици за гражданите, решили да се преместят в друга държава от ЕС. Негативните нагласи и стереотипи са след първопричините за бездействие или негативно развитие, наблюдавано н някои държави-членки в нашия доклад.

Правните тенденции обхващат следните области: правна закрила от дискриминация, свобода на събрания и на изразяване, изказвания, внушаващи омраза и престъпления от омраза, значението на понятието „член на семейство” за целите на свободното движение, убежището и защитата на ЛГБТ лицата, както и възможността и изисквания за достъп на трансексуалните лица до лечение за смята на пола, както и за законово признаване на тази смяна.

Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) публикува следния доклад: Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity – актуализация за 2010 г.(Сравнителен правен анализ)

Докладът и справочната информация към него са налични на адрес: http://fra.europa.eu/fraWebsite/lgbt-rights/lgbt-rights_en.htm

За допълнителна информация можете да се свържете с медийния екип на FRA:
Електронна поща: media@fra.europa.eu,
Тел.: +43 158 030 642

Бележка за редакторите: Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) има задачата да предоставя основани на доказателства съвети на лицата, вземащи решение в ЕС. Доказателствата на Агенцията целят да информират политиците на равнище ЕС и на национално равнище относно предизвикателствата за основните права на място, както и да поставят в контекст дебатите по въпросите за основните права в Европейския съюз.

Допълнителна информация за FRA е налична на адрес www.fra.europa.eu