Не е дори невярно. Медийна независимост и право на информация по време на КОВИД-пандемията

Автори:
    Димитрина Петрова

Целта на това изследване е да представи анализ на медийното отразяване в България на кризата, породена от пандемията от COVID-19. Основният изследователски въпрос е как в медиите, включително и в социалните медии, са отразени самата пандемия и ответните мерки, политики и практики, въведени от държавни институции.

Това изследване има за своя концептуална рамка теорията на човешките права в тяхната свързаност с другите основни елементи на демократичното общество – демократични институции, върховенство на правото, свобода на медиите, гражданско общество, гражданско участие. Свободата на медиите се разбира като аспект на едно фундаментално гражданско право – правото на изразяване. В изследването са използвани няколко стандартни метода, включително кабинетно изследване, теренно изследване чрез фокус групи, журналистически интервюта, дискусии на кръгли маси и валидация чрез обратна връзка от заинтересовани страни.

Публикацията е подготвена в рамките на проект на Български хелзинкски комитет и Фондация БОЛД (Българска общност за либерална демокрация) в партньорство със Сдружение „Маргиналия“, независима медия за правозащитна журналистика. Публикацията е осъществена с частична финансова подкрепа на Черноморски тръст. За съдържанието на тази публикация единствена отговорност носи авторката и то по никакъв начин не отразява позиции на Черноморски тръст.