Правата на човека в българските затвори

Настоящата публикация си поставя за цел да направи анализ на състоянието на правата на лишените от свобода в българските затвори, трудово-поправителните общежития и поправителните домове за непълнолетни. Тя се основава преди всичко на многобройните посещения, които изследователи на БХК направиха в местата за лишаване от свобода в България в продължение на няколко години. Част от статистическите данни в публикацията са предоставени от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. Включени са й резултати от представително изследване на БХК, озаглавено „Достъпът до защита в системата на наказателното правосъдие в България”. Добавени са данни от кореспонденция на лишени от свобода до БХК и публикации от средствата за масово осведомяване.