Достъп до правосъдие

Достъпът до правосъдие е основно право и неизменна част от правовия ред. То включва правото на справедлив процес в разумен срок от независим и безпристрастен орган, създаден по силата на закон; правото на ефективни средства за защита; правото да бъдеш съветван, защитаван и представляван; и правото на правна помощ за онези, които не разполагат с достатъчно средства.

В последните години в България темите за структурни промени в съдебната власт – намаляване правомощията на главния прокурор, въвеждане на механизъм за неговия контрол и предсрочно освобождаване, премахване на специализираните съд и прокуратура, изменения в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и други реформи, целящи по-независим и по-ефективен съдебен процес – бяха широко дискутирани и в центъра на политическия дебат. Международните институции и партньори на страната ни също показват фокусирано внимание върху проблемите в тази сфера. Политическата конюнктура обаче до момента не допуска тези промени да станат факт.

Базата данни на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) показва, че по отношение на България най-много нарушения съдът е установил във връзка с член 6 от Конвенцията, гарантиращ правото на справедлив процес. Следват нарушенията на член 13, свързан с достъпа до ефективни правни средства за защита. Това е ясен сигнал за проблеми, свързани с достъпа до правосъдие в България.

Вече повече от 10 години Българският хелзинкски комитет е активно ангажиран с въпроса за достъпа до правосъдие, а оттам – и за независимостта и реформирането на съдебната власт в България така, че правоприлагането у нас да е в крак с международноправните стандарти за правата на човека.

Ефективната – не само на думи, но и на практика – защита на маргинализираните общности от нарушения на основните им права не е възможна без независима и отговаряща на най-високи морални и професионални стандарти съдебна власт.

Изхождайки от това разбиране БХК беше, макар и за кратко, сред първите членове на обществения съвет при Висшия съдебен съвет. От тогава до днес организацията не спира да участва в процесите по реформиране на съдебната власт, застъпвайки се за прозрачни назначения на професионалисти с високи морални качества и кредибилност.

БХК е една от организациите, които активно работят за осигуряване на достъп до правосъдие на всеки човек на територията на България. Ние се борим за:

  • задължителна адвокатска защита от момента на задържането в полицията на обвиняеми и заподозрени лица, особено на тези които не са в състояние да разбират и да участват ефективно в наказателното производство поради възрастта си, умственото или физическото си състояние или поради увреждания;

  • качествена и адекватно заплатена правна помощ;

  • укрепване на процесуалните права и мерките за подкрепа и защита на жертвите на престъпления;

  • създаване на ефективни механизми за жалби от лица, пострадали от насилие от страна на публични длъжностни лица;

  • недопускане на дискриминация по отношение на достъпа до правосъдие;

  • засилване на капацитета и независимостта на съдебната система.

Чрез безплатната правна помощ, която предоставя на уязвими маргинализирани общности по стратегически случаи, които представляват симптом на системен проблем, засягащ много хора. БХК подпомага онези, които иначе вероятно не биха потърсили или получили правосъдие.

БХК е единствената гражданска организация, участваща със становища в процедурата по изпълнение на ключовото за съдебната власт в България решение на ЕСПЧ по делото Колеви срещу България, отнасящо се до липсата на възможност за независимо разследване на главния прокурор за евентуално извършени от него престъпления.

През 2017 г. БХК публикува тематичен доклад върху декларациите за правата на задържаните лица в наказателното производство, а през 2018 г. – първия национален доклад за процесуалните права на лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания в наказателното производство. Същата година публикувахме и национален доклад, разглеждащ съответствието на националното законодателство и практика с европейските стандарти за достъп до адвокат и правна помощ.

БХК е една от първите организации, застъпили се за приемането на Закон за правната помощ през 2006 г. Тогава организацията спечели делото Падалов срещу България в ЕСПЧ, организира няколко международни конференции, лобира за включването на проблема в предприсъединителния процес и участва в обсъждането на законопроекта.