БХК изпрати до ВСС въпроси във връзка с изслушването на главния прокурор по повод на годишния му доклад за 2021 г.

До
Висшия съдебен съвет

ПИСМЕНИ ВЪПРОСИ
на Българския хелзинкски комитет относно годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи за 2021 г.

Уважаеми госпожи и господа,

На 20 май 2022 г. в сайта на ВСС е публикуван дневният ред на заседанието на пленума на 26 май 2022 г. В този дневен ред по т. 35 ще се обсъди доклада на прокуратурата за 2021 г. Изглежда, че за поредна година ВСС възнамерява да разгледа доклада, внесен от главния прокурор, без много шум и без дискусия, тъй като той е предвиден за гласуване заедно с още 38 точки в рамките на същия ден.

За пръв път в мандата на действащия главен прокурор този доклад е публикуван приблизително в срока, определен в закона и е достъпен тук: https://prb.bg/bg/pub_info/dokladi-i-analizi. Съгласно чл. 138а от Закона за съдебната власт главният прокурор ежегодно до 30 април внася в пленума на Висшия съдебен съвет годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи и го публикува на интернет страницата на прокуратурата. В 14-дневен срок от постъпване на доклада ВСС изслушва главния прокурор, като при изслушването членовете на съвета могат да се поставят и писмени въпроси, постъпили от граждани, институции и неправителствени организации във връзка с доклада, на които главният прокурор отговаря.

С настоящото поставяме следните въпроси към главния прокурор, на основание чл. 138а, ал. 3 от ЗСВ, във връзка с публикувания на интернет страницата на прокуратурата доклад:

 1. На стр. 1 от доклада се съдържа извод, че разкриваемостта на престъпленията се запазва сравнително устойчива в рамките на тригодишния период – 48.8% за 2021 г., при 48.1% за 2020 г. и 48.2% за 2019 г. Можете ли да конкретизирате разкриваемостта на различните видове престъпления и по-конкретно каква е разкриваемостта на престъпления, включени в т. нар. каталог на корпупционните престъпления, утвърден със заповеди на главния прокурор? 
 2. Каква е разкриваемостта през отчетния период на различни видове престъпления срещу личността, подбудени от предразсъдъци („престъпления с дискриминационен елемент“, съгласно Методически насоки за работа по преписки и досъдебни производства, образувани по сигнали за извършени престъпления с дискриминационен елемент на отдел 05 Аналитичен на ВКП)?
 3. Каква част от разкритите общоопасни престъпления са за ПТП и каква част от престъпленията, свързани с наркотици, са за държане на наркотици в минимални количества – какъв е делът на разкритите престъпления, свързани с разпространение на наркотици спрямо разкритите престъпления, свързани с придобиване и държане на наркотици?
 4. На стр. 61 от доклада е записано, че „продължава ефективното противодействие срещу конвенционалната или така наречена „битова“ престъпност (кражби, грабежи и др.) по линия на създадената от 2020 г. със заповед на главния прокурор организация, съвместно с Министерството на вътрешните работи, по повод този вид престъпления – системно в страната се провеждат специализирани полицейски операции, насочени към неутрализиране на лица (курсив – наш), уличени в извършването на подобни престъпления”. Как прокуратурата неутрализира лица, уличени в извършване на престъпления?
 5. Колко за отчетния период са висящите, новообразуваните и решените преписки и досъдебни производства и колко на брой и какви прокурорски актове срещу престъпления, които прокуратурата включва в понятието „конвенционална” или „битова” престъпност са внесени в съда през 2021 г.? Колко са прекратените преписки и наказателни производства за същата категория престъпления, отделно колко са прекратените поради изтекла давност досъдебни производства за такива престъпления – през 2021 г.?
 6. В какво се изразява, на какво правно основание и от кои органи е създадена организация за разкриване и наказателно преследване на извършителите на престъпления, извършвани по отношение на най-уязвимата част от населението – децата и възрастните хора, която е спомената на стр. 130 от доклада?
 7. Извършен ли е анализ на съдебните производства по реда на ЗОДОВ, приключили в отчетния период с влезли в сила осъдителни решения спрямо прокуратурата за причинени от нея вреди поради незаконно обвинение или некачествено разследване и какви мерки са взети за преодоляване на това?
 8. Колко наказателни производства са прекратени поради липса на извършено престъпление, или са завършили с оправдателни присъди поради липса на извършено престъпление – по кои състави по НК са те?
 9. Каква е причината за липса в доклада на статистически данни за престъпленията извършени в условие на домашно насилие, включително за нарушени заповеди за защита и запознат ли сте с международните препоръки за необходимостта от такава статистика? 
 10. Към доклада са изготвени не по-малко от 15 приложения, които не са публикувани и не са достъпни за обществото[1]. Каква е причината за това? Ще предоставите ли цялостен достъп до тях на гражданите и неправителствените организации?
 11. Българският съд многократно отсъди, че актовете по методическо ръководство, които издава главният прокурор, представляват обществена информация[2] – възнамерявате ли да публикувате, без изключение и в цялост техните актуални текстове?

[1] Така на стр. 21 от доклада е посочено, че „данни за срочността и произнасянето са представени в Приложение № 8a“, на стр. 7 от доклада е цитирано приложение № 7, на стр. 29 – приложение № 9, на стр. 129 е посочено, че „примери за реализираните проверки по надзора за законност са посочени в Приложение № 15“ и т. н.

[2] Вж. решение № 3213/18.05.2021 г. по адм. дело № 2029/2021, АССГ; решение № 7311/16.12.2020 г. по адм. дело № 6909/2020, АССГ; решение 2744/04.06.2020 г. по адм. дело № 2260/2020, АССГ.