Становище на БХК: Проектът на Столична община за еднократна финансова помощ за млади родители съдържа дискриминационни условия

Българският хелзинкски комитет внесе отрицателно становище по проекта за Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община. Проектът предвижда отпускане на финансова помощ за родители и осиновители на деца, но при изпълнение на редица рестриктивни критерии и условия, в които БХК вижда нарушения на Закона за защита от дискриминация.

Изискванията към родителите на новородени или осиновени деца, заложени в проекта на Столична община, включват родителите да имат завършено най-малко средно образование (чл. 3 от Програмата), а роденото или осиновено дете да е до трето поредно дете за майката (чл. 5, ал. 4 и чл. 10 от Програмата). Тези разпоредби от проекта обаче биха били в нарушение на съставите от ЗЗДискр. срещу „пряка дискриминация“ и „непряка дискриминация“. Съгласно чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр., защитените признаци, наред с други, са пол, раса, народност, етническа принадлежностобразование, възраст и семейно положение. Изискването на Програмата за завършено най-малко средно образование на родителите, несъмнено съставляват пряка дискриминация на основата на образование. А индиректно с изискването за образование, можем да приемем, се въвежда и изискване за навършена определена възраст, доколкото рядко непълнолетни притежават дипломи, удостоверяващи завършено средно образование. Респективно можем да твърдим, че по отношение на лица, ненавършили 18 години, с приемането на посочената Програма ще се осъществява и състава на непряка дискриминация по признак възраст.

 Също така посочените разпоредби са непряко дискриминационни и по признаците пол и етническа принадлежност. Това е така, тъй като не държат сметка за неблагоприятното обществено положение на хората от ромската общност и приложени на практика те ще засегнат преимуществено именно ромското населениетази общност и най-вече – момичетата от ромски произход. Съдържащите се в проекта за Програма изисквания, макар и да са неутрално формулирани за всички граждани, без значение тяхната етническа принадлежност, на практика водят до поставяне в по-неблагоприятно положение на лицата от ромски произход. Непряка дискриминация е налице, когато спорното третиране не е в зависимост от признака, а по друг критерий, но на практика се отразява несъразмерно по-зле на хора с определен защитен признак. В случая хората, които най-често ще бъдат засегнати и ще бъдат препятствани от това да получат еднократна помощ за новоредно или осиновено дете, са именно хората от ромската етническа общност, тъй като лицата от този етнос са несъразмерно засегнати от ранно отпадане от училище и много по-малък дял от тях получават образование над основното в сравнение с лицата от други етноси. 

Нещо повече – с оглед нагласите на социума спрямо ромите и битуващото мнение в българската общественост, че представителите на ромската етническа група често са по-склонни да раждат в ранна възраст, че са необразовани, че обичайно имат повече деца, в сравнение с българите, че не работят и нямат изградени трудови навици – изглежда, че рестриктивните критерии, заложени в програмата, са предложени именно с цел ограничаване достъпа до социална помощ на жените от този етнос, а не с цел стимулиране на раждаемостта.

Въз основа на тези и още аргументи, БХК не подкрепя представения проект за Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община и препоръчва той да не бъде гласуван и приет в настоящия му вид. Вижте пълния текст на становището тук