Комитетът на Съвета на Европа за предотвратяване на изтезанията призовава за прекратяване на незаконните практики на изтласкване и за увеличаване на гаранциите срещу малтретиране

Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) публикува вчера общия доклад за дейността си през 2022 г. В него Комитетът призовава европейските държави да сложат край на незаконните практики на изтласкване и на малтретирането на чужди граждани, лишени от свобода, в контекста на принудителното извеждане по границите. Публикуването му е резултат от обмена на мнения между Комитета на заместник-министрите на Съвета на Европа и председателя на КПИ Алън Мичъл, който се състоя на 29 март 2023 г.

В резултат на наблюденията си, направени по време на различни мониторингови посещения, КПИ предупреждава за нарастващия брой случаи на малтретиране на чужди граждани, лишени от свобода по силата на имиграционното законодателство.

„Чуждестранните граждани, задържани по силата на имиграционното законодателство, често са държани – понякога за продължителни периоди от време – при условия, които могат да бъдат описани като нечовешко и унизително отношение. Изтласкването на чужди граждани през границите, включително пренасочването им по море, без ефективен достъп до средства за защита, дава на КПИ реална причина за безпокойство и Комитетът призовава всички държави, членки на Съвета на Европа, да спазват изцяло разпоредбите на международното право, включително предотвратяването на изтезания и нечовешко или унизително отношение“, заяви председателят на КПИ.

Според констатациите на КПИ незаконните практики на изтласкване се извършват редовно в контекста на принудителното извеждане и при плачевни условия на сухопътните и морските граници на няколко държави, членки на Съвета на Европа. Комитетът лично се е срещал с много чужди граждани, които са изказали достоверни твърдения за умишлено физическо малтретиране от страна на полицията и граничната охрана. Тези твърдения са били подкрепени от заключенията на лекарите от делегацията, особено що се отнася до случаи по външните граници на Европейския съюз. Твърденията им се отнасят също така до преместването им в друга държава без предварително проучване на индивидуалното им положение и без достатъчно гаранции, че няма да бъдат изпратени обратно в държава, в която съществува реален риск от малтретиране.

В годишния си доклад КПИ припомня, че е наложително да се възприеме подход, основан на правата на човека, във всички дейности, свързани с граничния контрол, и при разглеждането на пристигащите хора от смесени миграционни потоци. Той също така подробно описва редица превантивни мерки, насочени към подобряване на третирането на чужди граждани, лишени от свобода на границата, включително засилване на гаранциите срещу връщане и малтретиране и създаване на независими механизми за наблюдение.

Въз основа на превантивния си мандат съгласно Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание и член 3 от Европейската конвенция за правата на човека, КПИ призовава всички държави, членки на Съвета на Европа, да действат както индивидуално, така и колективно, за да сложат край на подобни практики на незаконното изтласкване на чужди граждани, лишени от свобода по границите.

Пълният доклад е достъпен на английски език тук.